Základná charakteristika - Nová Bošáca
Rozloha 3 344 ha
Nadmorská výška 301 m. n. m.
Počet obyvateľov 1 199
Prvá písomná zmienka r. 1380
PSČ 913 08
Web stránka www.novabosaca.eu
Iné Časti obce: Bazalákovci, Bednárka, Bestinné, Dzurákovec, Grúň, Hajdarové, Horné Kameničné, Janegov Mlyn, Kameničné, Koňovec, Koryto, Lobíkovci, Mravcové, Ochodnickovci, Ondrášovec, Pančava, Pod Hlbokou, Predpoloma, Prieseky, Šiance, Španie, Ukovčiarovci, Valentová, Valová

Nová Bošáca Obec Nová Bošáca sa nachádza v Bielych Karpatoch, pod 912 m. n. m. vysokým vrchom Veľký Lopeník. Nová Bošáca je poslednou obcou Bošáckej doliny, susediacou s Českou Republikou. Bošácka dolina, známa svojou svetoznámou slivovicou, sa nachádza na trase medzi Novým Mestom a Trenčínom. Obec je typicky podhorsko-kopaničiarskou dedinou, ktorej prírodné krásy ju robia známou a vyhľadávanou medzi chatármi a chalupármi. Novou Bošácou preteká potok Bošáčka. Jeho dva prítoky, Brezovský a Predpolomský potok sú nazvané podľa dolín ktorými pretekajú. Ich sútok je v centre obce. Nová Bošáca je dostupná lokálnou cestou cez obce Trenčianske Bohuslavice, Bošáca a Zemianske Podhradie.

Obec Nová Bošáca je kopaničiarskou obcou vhodnou na vidiecku turistiku a chatárstvo. Potenciál rozvoja predstavuje náväznosť a hraničný priechod s Českou republikou, ako i rozširovanie služieb cestovného ruchu (ubytovanie v súkromí, v chalupách, stravovacie služby, hipoturistika, požičovňa športových a turistických potrieb, organizácia výletov, informačné centrum atď.).

Najstaršie dejiny územia, ktoré tvorí dnešnú obec Nová Bošáca, sú späté z históriou neďalekej obce Bošáca, ktorej súčasťou kedysi Nová Bošáca bola, a s históriou moravsko-slovenskej hranice, ktorá ohraničuje územie Novej Bošáce od západu. Prvé zmienky o obci Bošáca sú zo 14. stroročia. Oficiálne najstaršia zmienka pochádza z r. 1380, keď sa Bošáca spomína pod názvom Bosach alebo Hospitide Bosach. Názov obce Bošáca sa odvodzuje od benediktínskych mníchov (bosonohý mních-bosák), ktorí údajne žili v Bošáckej doline niekedy v 11. až 13. storočí. Bošáca patrila za čias najstarších písomných pamiatok pod Beckovské panstvo. Osídľovanie bošáckych kopaníc – Novej Bošáce začalo začiatkom 17. storočia, keď pôda na rovine už nemohla uživiť všetkých obyvateľov. Prirodzený prírastok obyvateľov v kopaniciach bol urýchlený aj prílivom českých protestantov, ktorí utekali pred rekatolizáciou v Čechách, a uprchlíkom z južného Slovenska ohrozovaných Turkami. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia počet obyvateľov Bošáckych kopaníc prevýšil počet obyvateľov Bošáce a tak bolo iba otázkou času, kedy začnú kopaničiari uvažovať o osamostatnení. So šírením tejto myšlienky sa začalo už v roku 1921. V roku 1950 žiadosť o rozdelenie obce Bošáca mala úspech, keď Zbor povereníkov ju v apríli roku 1950 schválil s platnosťou od 1. 7. 1950. Najväčší rozmach obce začal v 70. rokoch, keď sa postupne popri výstavbe rodinných domov postavil rímsko-katolícky kostol, kultúrny dom, materská škola, pošta, Dom dôchodcov, Dom smútku a rad ďalších stavieb.

Obec disponuje viacerými prameňmi prírodnej minerálnej vody tzv. kyselkami. Najznámejšia z nich sa nachádza v osade Španie, kde sa v prírodnom amfiteátri počas letných nocí konajú tanečné zábavy.

Prameň Nová Bošáca TE-35 - prameň minerálnej vody sa nachádza na severovýchod od obce, za osadou Predpoloma, oproti domu p. Jaška vedľa cesty. Prístup autom. Prameň je upravený a zachytený do umelohmotnej rúry a zakrytý plechovým poklopom. Odber vody načretím. Minerálna voda sa využíva miestnymi občanmi na pPitie.

Prameň Nová Bošáca TE-36 - prameň minerálnej vody sa nachádza pri rodinnom dome p. Vrabáka, odbočka z cesty medzi obcou Nová Bošáca a miestnou časťou Predpoloma, smerom na juhovýchod. Prístup autom až ku garáži p. Vrabáka a odtiaľ chodníčkom smerom dole. Prameň je zachytený v drevenom kadlube, upravený aj okolie, nie je krytý pred lístím. Odber načretím. Minerálna voda sa využíva miestnymi občanmi na pitie.

Prameň Nová Bošáca TE-37 - prameň minerálnej vody sa nachádza pri amfiteátri v Španej doline. Odbočka pred Novou Bošácou vpravo. Prístup autom až k amfiteátru a chodníčkom pod ním sa nachádza prameň. Prameň je zachytený, upravený v kamennom múriku s plechovými dvierkami, upravené je aj okolie. Minerálna voda sa využíva miestnymi občanmi na pitie.

V katastri obce sa nachádzajú viaceré prírodné pamiatky: mokraď Močariny je cenným refúgiom fauny, najmä mäkkýšov. PP Grúň s rozlohou 16 ha je ochrana jednokosnej lúky s veľkým množstvom vstavačov. V PP Grúň sa nachádzajú aj prírodné pamiatky Lopeníček a Blažejová. Prírodná pamiatka Bestinné je oblasťou s výskytom kosatca trávolistého. Kataster obce je bohatý na zmiešané lesy, v ktorých je bohatý výskyt jedlých húb.

Kopanice a okolie obce ponúkajú dobré možnosti pešej turistiky i cykloturistiky. Vhodná cyklotrasa vedie z Nového Mesta n. V. cez Dolné Srnie, Bošácu, Zemianske Podhradie, Novú Bošácu až k hraničnému priechodu a na Moravu. Obcou prechádzajú značkové i neznačkové turistické trasy v Bielych Karpatoch. Možnosť ubytovania je v turistickej ubytovni. V zimnom období sú tu dobré podmienky na bežecké lyžovanie.

Pozoruhodnosťou je kostol sv. Cyrila a Metoda z r. 1972 s maľbami ak. mal. Vincenta Hložníka

TOP