Základná charakteristika - Očkov
Rozloha 494 ha
Nadmorská výška 169 m. n. m.
Počet obyvateľov 452
Prvá písomná zmienka r. 1321
PSČ 916 22
Web stránka www.ockov.sk
Iné -

Očkov Obec Očkov leží 14 km juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom pri štátnej ceste II-504. Obklopená je poľami a lúkami. Katastrom obce preteká riečka Dudváh. Zaujímavosťou obce sú archeologické náleziská, obec je archeologickou lokalitou.

Obec Očkov patrí medzi menšie obce poľnohospodárskeho charakteru s relatívne chudobnou ponukou prírodných krajinných atrakcií. Silnou stránkou je dobre dostupné archeologické nálezisko neďaleko hlavnej cesty II-504. Pohrebisko s náčelníckou mohylou (stála expozícia) môže slúžiť ako záchytný resp. oddychový bod turistov či cykloturistov prechádzajúcich cez obec. Z tohto hľadiska predstavuje potenciál rozvoja skvalitnenie stravovacích služieb a občerstvenia spojených s predajom upomienkových predmetov, ako i vyššej propagácie pohrebiska v regionálnych i mimoregionálnych turistických informačných centrách.

Prvá písomná zmienka je z r. 1321 pod názvom Wchkou. Patrila Ocskayovcom, v 18. st. časť územia čachtickému panstvu. Roku 1709 ju vyplienili cisárske vojská. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Nad obcou sa nachádza významná archeologická lokalita. Je to sídlisko zo staršej doby bronzovej, mohylový kniežací hrob (kamenná konštrukcia priemeru 25 m s 8 m hĺbkovou komorou) z ml. doby bronzovej. Odkrylo sa tu asi 250 hrobov, unikátny je nález alabastrovej urny, ktorá nemá obdobu v celej barbarskej Európe. Lokalita je pamiatkovo upravená so stálou muzeálnou expozíciou. Na jej území sa predpokladá i situovanie povesťami opradenej "Krvavej krčmy", v ktorej ozbíjali a zavraždili bohatých pocestných.

Medzi obcami Očkov a Podolie sa nachádza pohrebisko s náčelníckou mohylou. Pochádza z 2., 3. a 4. storočia po Kr. a ide o jednu z prvých archeologických expozícií v prírode na Slovensku. V dvoch sondách, v hĺbke do 1,5 m sa tu podarilo zachytiť neporušené popolnice. Objavených bolo 9 urien naplnených slabo spálenými kosťami. Unikátom je alabastrová urna, pri ktorej ide o ojedinelý nález v celej barbarskej Európe. Celkovo sa odkrylo asi 250 hrobov. V hroboch boli nájdené rôzne železné predmety ako ovčiarske nožnice, železná spona, hrot šípa, kostený hrebeň, nástroj z jelenieho parohu, kusy spáleného liateho skla, fragmenty bronzových nádob, bronzová pinzeta a iné. V strede pohrebiska sa nachádza mohyla velatickej kultúry z ml. doby bronzovej. Má kamennú konštrukciu s priemerom 25 metrov a s komorou hlbokou 8 metrov. V nej bol objavený kniežací hrob s kostrou, ktorá mala vedľa dolnej čeľuste peniaz, pravdepodobne denár českého vojvodcu Vratislava II., a pri ľavom uchu striebornú náušnicu. Lokalita je pamiatkovo upravená so stálou muzeálnou expozíciou. V areály objektu sa nachádza tiež menšia expozícia kuruckého kapitána Ladislava Očkova a dejín Očkova s nálezmi mohyly.

V katastri obce sa nenachádza chránený prírodný útvar, pamiatka či rezervácia, ani značené turistické trasy. Obec sa nachádza v nížinnom kraji. Územím obce prechádza Malokarpatská cyklomagistrála.

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda: Nachádza sa v strede obce. Má neoklasicistické fasády. Bola postavená r. 1860 -1881.

Kúria: Je baroková z roku 1770. Okolo roku 1830 bola prestavaná a rozšírená.

Mariánsky stĺp: Je tiež barokový. Bol postavený v roku 1749. Na vysokom stĺpe je socha Madony.

Kaštieľ: V súčasnosti sa zachovali už len zvyšky stavby.

TOP