×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo
Základná charakteristika - Stará Turá
Rozloha 5 094 ha
Nadmorská výška 279 m. n. m.
Počet obyvateľov 10 129
Prvá písomná zmienka r. 1216
PSČ 916 01
Web stránka www.staratura.sk
Iné Časti obce: Baňovci, Bielčikovci, Blanárov vrch, Bunovci, Búzikovci, Drgoňova Dolina, Dúbrava, Dúbrava (2), Durcovie

Stará Turá Mesto Stará Turá sa rozprestiera v doline medzi Malými Karpatmi a Bielymi Karpatmi. Od okresného mesta Nové Mesto n. V. je vzdialené ca 12 km. Mestom prechádza cesta II-581 a lokálna železničná trať Z.121, ktorá vedie z Nového Mesta n. V. cez Starú Turú do mesta Myjava a ďalej až do Českej republiky. Mesto je prirodzeným spoločenským, hospodárskym i turistickým centrom okolitého regiónu.

Pôvodne kopaničiarska obec, dnes mesto Stará Turá predstavuje kultúrne, hospodárske i turistické centrum kopaničiarskeho regiónu. Mesto disponuje širokou škálou ponuky CR, je tu dostatok možností na letnú i zimnú turistiku. Silnou stránkou je i existencia informačného centra. Slabou stránkou môže byť relatívne slabšia dostupnosť mesta cestnou komunikáciou. Potenciál rozvoja CR je vo zvyšovaní kvality služieb CR (štandard ubytovania, ubytovania v súkromí či v chalupách, požičovne športových a turistických potrieb, sprievodcovské služby, hipoturistika) ako i vo využití polohy mesta ako východzieho / koncového bodu rôznych okruhov cyklotrás.

Obec sa písomne spomína už roku 1216 ako príslušenstvo hradu Čachtice. V písomnej zmienke z roku 1392 sa spomína ako Tur. Vtedy kráľ Žigmund daroval Čachtický hrad a panstvo vojvodovi Ctiborovi. Mestské práva dostala Turá roku 1467 vo výsostných listinách od Mateja Korvína za zlapanie bratríka Švehlu. Bol to bývalý žoldnier, ktorý začal drancovať a postavil sa proti kráľovi. Chytili ho pod Javorinou, keď spal a zviazaného ho odviedli do Čachtíc. Stále však Turá nebola slobodným, ale len poddanským mestečkom. Jeho obyvatelia neboli slobodnými mešťanmi, ale mali odpustené niektoré dane a nemuseli robiť na panských pozemkoch. Toto privilégium potvrdili i ďalší uhorský panovníci. Stará Turá používa svoju pečať od roku 1569. Ústredným motívom je jej patrón - sv. Ján v trojnohom kotly. Od roku 1769 boli v pečati zobrazený dvaja turanskí občania, ktorí priviedli pred kráľa Mateja spútaného Švehlu. V 17. a 18. storočí sa začali chovať dojnice a Turá sa stala známa obchodom s maslom. Do tejto doby sa choval prevažne rožný statok. Najobľúbenejším domácim zvieraťom boli ovce. Dávali mäso, kožu, mlieko i vlnu. Platili sa nimi desiatky. Ovčí syr tvoril povinnú dávku. Neskôr sa rozšíril chov ošípaných a pernatej hydiny. Poddaní boli povinní odovzdať panstvu ročne 2 husi a 12 kurčiat. V oplotených sadoch sa v tomto mestečku pestovalo ovocie a zelenina. Dôležité bolo pestovanie šafránu. Kupovali ho mäsiari, cukrári, voňavkári, lekári a používal sa i na farbenie piva. Z obilnín sa pestovala raž, jačmeň a neskôr pšenica. V prvej polovici 19. storočia patrila Stará Turá k najväčším výrobcom kožených čižiem v Nitrianskej župe. Staroturania sa preslávili ako prví zakladatelia bryndziarní po celom Slovensku (prvú bryndziareň založil v roku 1787 v Detve Ján Vagač - mäsiar zo Starej Turej).

V katastri mesta sa nachádzajú tri chránené prírodné pamiatky. PP Šašnatá sa nachádza na východnej strane územia mesta na ploche 0,2 ha. Ide o ochranu potoka s brehovým porastom jelše lepkavej s prímesou vŕb a močiarnou vegetáciou. Prírodná pamiatka je lokalitou s ekostabilizačnou funkciou na intenzívne poľnohospodársky využívanom území. Nad vodnou nádržou Dubník II. sa rozprestiera PP Pavúkov jarok. Zaberá 1 ha a ide o ochranu brehových porastov a zamokreného alúvia potoka. V Bielych Karpatoch v hornej časti potoka Tŕstie sa nachádza PP Borotová (1,5 ha). Ide o ochranu komplexu vlhkomilných lúčnych spoločenstiev na nivných sedimentoch s výskytom viacerých chránených rastlinných druhov. Územie predstavuje významné útočisko vlhkomilných mäkkýšov. Vyskytuje sa tu veľké množstvo motýľov.

V centre horstva sú ubytovacie možnosti v Holubyho chate na Veľkej Javorine a v chate na Mikulčinom vrchu. Prevažná časť turistických východísk s ubytovacími kapacitami leží na okraji pohoria, a preto sa túry a vychádzky zväčša uskutočňujú ako jednodňové. Aj keď hlavným ťažiskom je pešia turistika, v oblasti sú vhodné podmienky i pre ostatné „presunové“ prostriedky. Dobrá a pomerne hustá cestná sieť vytvára dobré predpoklady na rozvoj mototuristiky a cykloturistiky. Katastrom mesta prechádza Kopaničiarska cyklomagistrála a viacero lokálnych cykloturistických trás, ako i šesť značených turistických trás pešej turistiky vhodných i na náročnejšiu cykloturistiku, či v zimnom období bežecké lyžovanie. Pre beh na lyžiach a lyžiarsku turistiku sú najlepšie podmienky na hlavnom hrebeni Bielych Karpát od Kamenných vrát (624 m. n. m.) po Machnáč (771 m. n. m.), okolo Veľkej Javoriny a oblasť Chmeľovej (925 m. n. m.). Stredisko zjazdového lyžovania a zimných športov na Veľkej Javorine sa nachádza 12 km od mesta v k.ú. obce Lubina. Je tu 6 vlekov s celkovou kapacitou 2680 osôb / hod.

Mesto disponuje dobrými podmienkami vodnej turistiky. Vodné nádrže Dubník I. a Dubník II. sú častým cieľom milovníkov vodných športov. Sú určené na rekreáciu a rybolov. Vybudované boli ako priehrada na potoku Kostolník. V okolí vodných nádrží sa nachádzajú chaty a rekreačné zariadenia.

Kostol nanebovzatia panny Márie: Ide o barokový kostol z roku 1748. Je to jednoloďová pozĺdžna stavba s polygonálne uzavretým presbytárom a pruskými klenbami na vstavaných pilieroch.

Evanjelický kostol a. v.: Barokovo-klasicistický kostol postavili v rokoch 1784 až 1785. Roku 1867 bol prestavaný na romantický s novogotickým zaklenutím.

Husitská veža: Zvyšok povodne stredovekého kostola zrejme zo 14. storočia. Bola prestavaná v 17. storočí. Ide o hranolovú stavbu s ihlancovitou strechou.

Nálezisko v tehelni: V tehelni na okraji mesta sa našli mamutie kosti a kosti pratura. Z neznámej polohy pochádza sekera z mladšej doby kamennej.

V meste Stará Turá sa organizuje dostatok kultúrno-spoločenských a športových podujatí. Tradičnými podujatiami sú Staroturiansky jarmok, Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, Vianočné trhy či Štefanský výstup na Veľkú javorinu.

TOP
X