Podmienky používania služby MojeNMnV.sk

1. MojeNMnV.sk ponúka možnosť vkladania firmy, podniku, služby do vlastného katalógu firiem.
MojeNMnV.sk taktiež ponúka možnosť bezplatného vkladania plagátov či iných reklamných materiálov zviditeľňujúcich akcie, udalosti, eventy, voľnočasové aktivity a aktivity podobného zámeru. Záznamy môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku.

2. Klienti môžu do katalógu pridávať Prezentačný obrázok (logo) a fotky iba ak sú vlastníci autorských práv tohto grafického materiálu. Odoslaným registračného formuláru dávajú súhlas na používanie tohto materiálu pracovníkom služby MojeNMnV.sk.

3. Služby MojeNMnV.sk sú užívateľom aj klientom poskytované zadarmo. Výnimku tvorí samotný katalóg firiem. Na webe sa nevyskytujú žiadne reklamy poskytované reklamnými spoločnosťami.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v katalógu, prípadne tento vôbec nezverejniť, prípadne tento odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami MojeNMnV.sk alebo dobrými mravmi.

5. Všetky záznamy v katalógu sú zverejnené po dobu existovania MojeNMnV.sk. Ak chce klient záznam z katalógu odstrániť, stačí sa obrátiť na e-mail: info@mojenmnv.sk. Odobratím firmy z katalógu už nie je možné opätovne pridať firmu späť do katalógu. Pridať firmu do katalógu nie je možne ani potom, čo klient odošle registráciu a odmietne zaplatiť - registrácia je možná iba raz.

6. Prevádzkovateľ portálu MojeNMnV.sk iba sprostredkováva kontakt medzi užívateľmi webu a podnikmi, službami a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných služieb.

7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát klienta uvedených v katalógu alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou.

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov MojeNMnV.sk ani za spôsob akým služby MojeNMnV.sk využívajú.

9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb MojeNMnV.sk. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za škody, ktoré by klientom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb MojeNMnV.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

10. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu MojeNMnV.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby MojeNMnV.sk mohli vzniknúť klientom či tretím osobám.

11. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby webu upravovať alebo inovovať.

12. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

[separator small="true"]

Duševné vlastníctvo webu MojeNMnV.sk

1. MojeNMnV.sk obsahuje dokumenty ktoré spĺňajú pojmovú charakteristiku diela alebo obsahujú práva duševného vlastníctva chránené v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi a zmluvami a následkom ich neoprávneného použitia akoukoľvek formou môže byť porušenie autorských alebo iných obdobných práv.

2. Pokiaľ nie je stanovené inak v danom konkrétnom prípade, autorské práva k webovým stránkam, ich obsahu vrátane textu, návrhov, štruktúr, grafiky, vyobrazenia a usporiadania súborov, k informáciám a materiálom na nich uvedených a k ich usporiadaniu sú majetkom prevádzkovateľa a pracovníkov webu. Prevádzkovateľ a pracovníci webu sú jedinými nositeľmi vlastníckych a autorských práv.

3. Kopírovanie akéhokoľvek obsahu a to ako časti alebo celku bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa alebo pracovníkov webu je výslovne zakázané. Rovnako je výslovne zakázané akékoľvek úplné alebo čiastočné kopírovanie a napodobňovanie prvkov použitých na webových stránkach bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa alebo pracovníkov webu. Bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa alebo pracovníkov webu nie je ďalej povolené kopírovať žiadne logá, grafické riešenia, fotky, prezentačné obrázky klientov alebo obrázky a ani ďalšie informácie z webových stránok a nesmú byť ani inak rozširované.

4. Súhlas na kopírovanie a iné rozširovanie duševného vlastníctva webu MojeNMnV.sk sa udeľuje písomne alebo elektronicky. Súhlas môže byť udelený e-mailom pričom musí byť odoslaný z adresy info@mojenmnv.sk a obsahovať podpis zodpovedného pracovníka webu alebo v papierovej forme pričom musí byť na formáte A4, v hlavičke musí obsahovať logo webu MojeNMnV.sk a dole podpis zodpovedného pracovníka webu.

5. Bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa alebo pracovníkov webu nie je možné webové stránky alebo ich obsah kopírovať alebo napodobňovať ich vzhľad takým spôsobom, aby mohol návštevník byť uvedený do omylu, že sa jedná o webové stránky webu MojeNMnV.sk. Takéto konanie bude považované za poškodzovanie prevádzkovateľa a prevádzkovateľ sa v takom prípade bude domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých oprávnených prostriedkov, súdnu cestu nevynímajúc.

Vyššie uvedené podmienky nadobúdajú účinnosť 9. júla 2015.

TOP