×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Administratíva

15) Administratíva 1 812 700 €

Administratíva zahŕňa výdavky na zabezpečenie činnosti - aktivít zahrnutých v programe 1 - 14, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, komunikácie, materiál, stravovanie, sociálny fond a pod.). Ďalej zahŕňa bežné transféry a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške 691 830 €, odvody poistného vo výške 259 855 € energie,voda,poštovné a telek.služby vo výške 52 800 €, materiál vo výške 46 950 € (v sume je čiastka 10 000 € na výmenu zastaralého nábytku) údržba 8 500 € (v sume je čiastka 8 000 € na výmenu strešných okien v podkroví), nájom priečinku 60 €, nemocenské dávky a odchodné 3 510 €, služby 136 410 €. Z položky služieb 60 000 € plánujeme na vratky nevyčerpaných dotácií.

Mzdu koordinátora verejno prospešných prác rozpočtujeme vo výške 5 790 €, odvody do poisťovní vo výške 2 035 € a čistiace pro striedky pre VPP vo výške 200 €.

Transakcia verejného dlhu:
splácanie úrokov z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtujeme vo výške 140 232 €.

Finančná a rozpočtová oblasť:
poplatky za vedenie účtov za transakcie, zrážková daň v zmysle všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom mesta rozpočtujeme vo výške 10 500 €.

Výdavkové finančné operácie:
Splátku istiny na rok 2018 rozpočtujeme vo výške 454 028 €, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverou zo ŠFRB na nájomné byty a úveru na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb.

TOP
X