×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Bezpečnosť

5) Bezpečnosť 757 682 €
5.1) Mestská polícia 479 325 €
5.2) Kamerový systém 44 855 €
5.4) Ochrana pred požiarmi 4 795 €
5.5) Podpora zvieracieho útulku 15 000 €
5.6) Verejné osvetlenie 213 707 €
Cieľ Zabezpečiť verejný poriadok v meste
Ukazovateľ Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok
Plánovaná 34 000
Cieľ Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP
Ukazovateľ Percento udalostí vyriešených na mieste výjazdu z celkového počtu udalostí
Plánovaná 100%
Cieľ Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta
Ukazovateľ 24 hodinová hliadková služba
Plánovaná 100%

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 479 325 €, z toho na mzdy vo výške 303 170 €, odvody do poisťovní vo výške 113 555 €, tovary a služby (energie, materiál, dopravné, údržba, prídel do sociálneho fondu) vo výške 62 100 € a na nemocenské dávky 500 €.

Cieľ Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov
Ukazovateľ Využitie pracoviska chránenej dielne
Plánovaná 100%
Cieľ Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk
Ukazovateľ Počet prevádzkových kamier v meste spolu
Plánovaná 40

Finančné prostriedky vo výške 15 670 € sú určené na mzdy, 4 730 € na odvody do poisťovní a na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 20 720 €. Položku nemocenské dávky rozpočtujeme vo výške 300 €.

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom
Ukazovateľ Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach
Plánovaná 0

Finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške 4 795 €.

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta, vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi, odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia, bleskozvodu, kontrolu prenosných elektrických zariadení hasiacich prístrojov, kontrolu čistenia komínov, revízie plynových spotrebičov a výkon preventívnych protipožiarnych kontrol.

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratmi
Ukazovateľ Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok
Plánovaná 50

Finančné prostriedky sú určené na vykrytie miezd, odvodov a prevádzku útulku Nádej pre psov vo výške 15 000 €.

Cieľ Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách
Ukazovateľ Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií
Plánovaná 60

Príspevok vo výške 213 707 € je určený pre TSM na platby za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, mzdy, odvody do poisťovní a bežný spotrebný materiál na údržbu verejného osvetlenia.

TOP
X