×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Interné služby

3) Interné služby 2 347 712 €
3.1) Činnosť volebných orgánov samosprávy 39 770 €
3.2) Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy 216 760 €
3.4) Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov 5 000 €
3.4.1) Rekon. budov bývalých vojenských skladov pre TSM 5 000 €
3.5) Vzdelávanie zamestnancov 7 000 €
3.6) Mestský informačný systém 74 962 €
3.7) Autodoprava 15 220 €
3.8) Usporiadanie pozemkov 150 000 €
3.9) Rekon. budovy býv. sýpky na ul. Komenského 835 000 €
3.12) Rekon. budovy 2/2 na Námestí slobody 654 000 €
3.14) Rekon. budovy č. 22 na Námestí slobody (býv. hud. škola) 350 000 €
Cieľ Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta
Ukazovateľ Počet zasadnutí MsZ za rok
Plánovaná 6

Finančná čiastka je rozpočítaná na odmeny poslancom, MsZ, MsR, členom komisií MsZ a výborom Mestských častí v zmysle odmeňovacieho poriadku vo výške 30 000 € a odvody do poisťovní vo výške 9 770 €

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 131 760 €. V tejto sume je zahrnutá čiastka 85 000 € na údržbu majetku mesta, 15 000 € na výmenu autobusových zastávok, 15 000 € na interiérové vybavenie zasadačky nad MsP, služby a prenájom svadobky, exekučné trovy, správne, súdne poplatky a údržba strojov a zariadení.

Kapitálové výdavky 60 000 € sú určené na rekonštrukciu zasadačky nad MsP a 25 000 € na nákup hlasovacieho zariadenia a techniky.

Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM - Čiastka 5 000 € presunutá z roku 2017 je plánovaná ako doplatok porealizačného zamerania, zamerania adresných bodov a vklad do katastra.

Cieľ Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov MsÚ
Ukazovateľ Plánovaný počet školení
Plánovaná 40

Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia vo výške 4 500 € a cestovné náklady na domáce a zahraničné služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách vo výške 2 500 €.

Cieľ Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy
Ukazovateľ Počet kusov spravovaných PC spolu za rok
Plánovaná 40

Bežné výdavky vo výške 45 962 € sú určené: na prevádzku internetu vo výške 2 470 €, na nákup počítačov a tlačiarní vo výške 11 100 €, na údržbu výpočtovej techniky vo výške 3 000 €, na údržbu programového vybavenia vo výške 19 710 €, na údržbu klimatizácií vo výške 750 €, na nákup sotwaru vo výške 2 432 € a na vypracovanie bezpečnostného projektu vo výške 6 500 €.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 29 000 € na nákup výpočtovej techniky a softwaru.

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu
Ukazovateľ Predpokladaný počet evidovaných služobných jázd za rok
Plánovaná 200
Ukazovateľ Plánovaný počet technických prehliadok autoparku
Plánovaná 5

Finančné prostriedky sú rozpočtované na nákup paliva vo výške 5 000 €, na servis, opravu a údržbu áut a nákup pneumatík vo výške 2 500 €, povinné zákonné poistenie a havarijné poistenie spolu 6 600 €, prenájom dopravných prostriedkov 720 € a diaľničné poplatky 400 €.

Položku rozpočtujeme vo výške 150 000 € ako záchytnú sumu na nákup pozemkov.

Finančné prostriedky vo výške 800 000 € sú určené na rekonštrukciu bývalej sýpky na Ul. Komenského a 25 000 € na archeologický prieskum. V historickej časti mesta na Ul. Komenského s prepojením na vnútroblok budovy 2/2 bude zrealizovaná nová sobášna sieň s átriom a v 2. nadzemnom podlaží bude pôvodný historický objekt slúžiť na galériu umenia. Záchranou historickej budovy a výstavbou novej budovy bude plynule prepojená nová architektúra s pôvodnou architektúrou mesta.

V rámci záchrany historických pamiatok a vybudovania podmienok pre drobnú remeselnú výrobu, obchodné prevádzky a rozšírenie kancelárskych priestorov, bude zrealizovaná rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody v predpokladanej celkovej výške 650 000 €.

Finančné prostriedky vo výške 350 000 € sú určené na rekonštrukciu krovu, výmenu posledného stropu a záchranu dvoch väzieb krovu starého 300 rokov. Bude zrealizovaná základná záchrana historickej budovy bývalej hudobnej školy. Po jej realizácii bude môcť mesto dané priestory buď prenajať, predať alebo využívať ako administratívne priestory.

TOP
X