×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Komunikácie

7) Komunikácie 2 775 078 €
7.1) Oprava pozemných komunikácií 460 078 €
7.2) Oprava mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk 100 000 €
7.4) Garáže pre policajný zbor 185 000 €
7.5) Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul. 60 000 €
7.7) Parkoviská a oddychová zóna na ul. Klčové 800 000 €
7.11) Cyklistické chodníky v meste 220 000 €
7.12) Rekonšt. povrchu križovatiek 50 000 €
7.13) Rekon. a výst. ciest, chod. odst. plôch, cykl. chod. a vnútr. 900 000 €
Cieľ Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií
Ukazovateľ Počet opravených miestnych komunikácií za rok
Plánovaná 5 000 m²

Príspevok pre TSM vo výške 460 078 € slúži na zabezpečenie zimnej údržby, údržby miestnych komunikácií, opravu a údržbu komunikácií a chodníkov. Príspevok pokrýva všeobecný materiál, pohonné hmoty, mzdy,odvody do poisťovní, pneumatiky strojov.

Finančné prostriedky vo výške 100 000 € sú určené na bežné opravy mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov.

Vo vnútrobloku starých kasárni bude vybudovaná nová budova garáží, ktorá bude vymenená
mestom za staré garáže na základe zmluvy z Ministerstvom vnútra SR. Garáže budú slúžiť policajnému zboru. Kapitálové výdavky sú vo výške 180 000 €, projekt vo výške 5 000 €.

Dokončením parkovacích plôch a oddychovej zóny na ul. Jánošíkovej bude dokončená celá časť zóny, ktorej výstavba bola zahájená v roku 2017. Predpokladané ukončenie by malo byť v apríly 2018 po ukončení výsadby. Na dokončenie je rozpočtovaných 30 000 € a realizáciu sadových úprav 30 000 €.

Likvidáciou starých objektov bývalých TSM vzniká za administratívnou budovou voľný pozemok, na ktorom bude vybudovaná oddychová zóna, parkoviská pre osobné automobily, detské ihrisko a cestná fontána vo výške 800 000 €. Táto zóna bude plynule prepojená z novou zeleňou a výsadbou pri priľahlej bytovke. Pod úrovňou terénu bude plynule prechádzať primárne teplovodné potrubie pre sídlisko Rajková až po sídlisko na Weisseho ulici.

V roku 2018 bude zrealizovaný cyklistický chodník na ul. Trenčianska, Rybárska, Kočovská v hodnote 200 000 €, ktorý sa v roku 2017 nemohol zrealizovať nakoľko neboli vysporiadané majetkoprávne vzťahy. Druhým cyklistickým chodníkom, ktorý sa pripravuje pre rok 2019 spájajúci dva katastre Nové Mesto nad Váhom a Čachtice bude pripravený na úrovni projektovej dokumentácie v hodnote 20 000 €.

Súčasťou rekonštrukcie ciest na ulici Kočovská a Trenčianska, ktorou bude prechádzať cyklistický chodník rozpočtujeme 50 000 € na rekonštrukciu križovatky, ktorá je nevyhnutná pre napojenie cyklistického chodníka.

Finančné prostriedky vo výške 900 000 € sú určené na rekonštrukciu povrchov mestských komunikácií a to asfaltobetónom, kalovým zákrytom, dlažbou, ďalej na rekonštrukciu povrchov chodníkov dlažbou, liatym asfaltom, asfaltobetónom, ďalej na výstavbu odstavných plôch pre osobné automobily, betónovej dlažby, asfaltobetónu, ďalej na výstavbu nových chodníkov a na úpravu povrchov parkovísk betónovou dlažbou alebo asfaltobetónom. Vzťahuje sa to na ulice Dubčekova, Kamenná, Lesnícka, Poľovnícka, Mnešická, Krátka, Bzinská cyklotrasa, Hečkova a Kukučínova.

TOP
X