×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Kultúra

11) Kultúra 445 543 €
11.1) Miestne kultúrne strediská 353 883 €
11.2) Mestské kultúrne akcie 91 660 €
11.2.1) Dotácia mesta na podporu kultúry 36 660 €
11.2.2) Financovanie mestských kultúrnych akcií 55 000 €
Cieľ Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít
Ukazovateľ Predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome spolu za rok
Plánovaná 500
Cieľ Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta
Ukazovateľ Počet divadelných predstavený za rok
Plánovaná 30

Príspevkovej organizácii Mestskému kultúrnemu stredisku rozpočtujeme príspevok na bežné výdavky vo výške 353 883 €. Vlastné výnosy má organizácia rozpočtované vo výške 154 000 €, celkové náklady vo výške 553 643 €.

Cieľ Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny
Ukazovateľ Počet podujatí počas kultúrneho leta
Plánovaná 15
Cieľ Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom
Ukazovateľ Očakávaný počet divákov
Plánovaná 7 500

Dotáciu mesta na podporu kultúry rozpočtujeme vo výške 36 660 €. Uvedené finančné prostriedky mesto poskytuje v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúry pre verejnoprospešné akcie. V tejto finančnej čiastke sú zahrnuté aj dotácie pre registrované cirkvi na území mesta vo výške 1 660 € ako príspevok za vykonané obrady.

Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 55 000 €. Jedná sa o tieto kultúrne akcie: kladenie vencov, FAJ, Leto s hudbou, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, oslava Mikuláša, Festival zborového spevu, Silvestrovský kultúrny program a Silvestrovský ohňostroj, poplatok autorskému zväzu za hudobnú produkciu (SOZA), charitatívny ples.

TOP
X