×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Plánovanie, manažment a kontrola

1) Plánovanie, manažment a kontrola 702 605 €
1.1) Výkon funkcie primátora
1.2) Výkon funkcie prednostu 44 760 €
1.3) Územné plánovanie 15 000 €
1.4) Kontrolná činnosť
1.5) Petície, sťažností a podania
1.6) Daňová agenda a politika
1.7) Rozpočtová politika
1.8) Audit 5 100€
1.9) Účtovníctvo
1.10) Správa a údržba majetku obce 591 245 €
1.10.1) Správa a údržba majetku TSM 591 245 €
1.11) Členstvo v organizáciach a združeniach 6 500 €
1.15) Prípravná dokumentácia mesta 40 000 €
1.15.3) Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inž. sieti 40 000 €
1.17) Výkon funkcie zástupcu primátora
Cieľ Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom
Ukazovateľ Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde
Plánovaná 120
Cieľ Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta
Ukazovateľ Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov
Plánovaná 30
Ukazovateľ Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ
Plánovaná 300
Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov
Ukazovateľ Počet stretnutí s vedúcimi oddelení
Plánovaná 100
Cieľ Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta
Ukazovateľ Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Plánovaná 100%

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 15 Administratíva.

Cieľ Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MsÚ
Ukazovateľ Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac
Plánovaná 4
Cieľ Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi
Ukazovateľ Priemerná doba vybavenia podnetu občana
Plánovaná max 30. dní
Cieľ Zvýšiť efektívnosť fungovania MsÚ
Ukazovateľ Zabezpečiť vysokú profesionalitu činnosti vykonávaných prostredníctvom MsÚ
Plánovaná 12

Finančná čiastka vo výške 33 160 € je rozpočtovaná na výplatu odmien na základe dohôd o vykonaní práce, a to za tieto práce: hlásenie v mestskom rozhlase, kúrenie v MsÚ, písanie kroniky, roznášanie platobných výmerov, odmeny za účinkovanie a ozvučenie počas Silvestrovského programu, osláv Mikuláša, festivalu A. Jurkovičovej, Novomestských rozletov, vypracovanie odborných posudkov v sociálnej oblasti, odmeny za preventívne prehliadky v oblasti revízií elektrospotrebičov, plynu, pomocné práce pracovníkov TSM.

Finančnú čiastku vo výške 11 600 € rozpočtujeme na odvody do poisťovní (zdravotná, sociálna). V zmysle novely zákona o odvodoch do zdravotnej a sociálnej poisťovne od 1.1.2013 je povinnosť platiť odvody (34,95%) z uzatvorených dohôd o vykonaní práce.

Finančné prostriedky vo výške 15 000 € sú určené na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta na základe požiadaviek súkromných investorov a mesta.

Cieľ Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta
Ukazovateľ Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činností za rok
Plánovaná 35

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 15 Administratíva.

Cieľ Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície a sťažnosti
Ukazovateľ Všetky petície a sťažnosti vybavené v zákonom stanovenej lehote
Plánovaná 30

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 15 Administratíva.

Cieľ Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov
Ukazovateľ Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok
Plánovaná 18 000
Ukazovateľ % stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu
Plánovaná 5%

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 15 Administratíva.

Cieľ Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácií mesta
Ukazovateľ Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu
Plánovaná 2
Cieľ Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta
Ukazovateľ Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok
Plánovaná 2

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 15 Administratíva.

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2017, priebežnú kontrolu a konzultáciu v oblasti účtovníctva rozpočtujeme vo výške 5 100 €. Mesto má povinnosť mať vypracovanú individuálnu i konsolidovanú účtovnú uzávierku.

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 15 Administratíva.

Príspevok na údržbu majetku mesta v správe príspevkovej organizácie TSM je na vykonávanie správy pre všetky ostatné strediská TSM.
Príspevok je určený na mzdy, odvody do poisťovní, energie, poistenie majetku a bežné výdavky spolu vo výške 577 245 €.
Kapitálové výdavky vo výške 14 000 € sú určené na nákup vozidla pre správu.

Cieľ Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni
Ukazovateľ Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení
Plánovaná 15

Položku rozpočtujeme vo výške 6 500 €.
Mesto je členom nasledovných združení: Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, Združenie matrikárov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov mestských polícií, Asociácia primátorov, Združenie komunálnych ekonómom, Združenie miest Nové Mesto.

Finančná čiastka vo výške 15 000 € je určená na polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, zameranie objektov, geologické pamiatkové
a radónové prieskumy, odborné posudky, návrhy, prevádzkové poriadky, rozmnoženie dokumentácie a čiastka 25 000 € na geodetické zameranie
objektov.

Cieľ Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí
Ukazovateľ Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok
Plánovaná 100
Cieľ Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí
Ukazovateľ Priemerný počet stretnutí s médiami za rok
Plánovaná 25
Cieľ Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí
Ukazovateľ Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok
Plánovaná 14

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 15 Administratíva.

TOP
X