×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Prostredie pre život

12) Prostredie pre život 906 398 €
12.1) Verejná zeleň 451 398 €
12.1.1) Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste 38 000 €
12.1.2) Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC 413 398 €
12.2) Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská 250 000 €
12.9) Nákup lavičiek a smetných košov do mesta 50 000 €
12.10) Obecný vodovod 155 000 €
12.10.1) Rozvod NN Banská napoj. kan., vodovod 155 000 €
Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste
Ukazovateľ Strojové kosenie v ha
Plánovaná 250

Položku rozpočtujeme v celkovej výške 38 000 €, z toho:
7 000 € je na výsadbu stromov a krov na verejných priestranstvách
5 000 € je na humanizáciu vnútrobloku na Karpatskej ul.
5 000 € je na ošetrenie stromov dodávateľským spôsobom na Karpatskej ul.
5 000 € je na odborné arboristické ošetrenie a výrub ťažko prístupných stromov dodávateľským spôsobom
5 000 € je na nákup, výsadbu a inštaláciu vegetačných nádob na stĺpy verejného osvetlenia okolo MsKS a na Hviezdoslavovej ulici
8 000 € je na nákup, výsadbu a inštaláciu samostatne stojacich vegetačných
nádob na Námestí slobody
3 000 € je na nákup a výsadbu nového vianočného stromčeka na Námestí slobody

Finančné prostriedky pre TSM vo výške 401 398 € sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, PHM, energie, vodu a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností. Čiastka 20 000 € je vyčlenená na obslužné činnosti v areáli ZV.

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 12 000 € a na nákup prepravného vozíka.

Finančné prostriedky vo výške 250 000 € sú určené na výstavbu centrálneho ihriska v parku J. M. Hurbana (150 000 €), športové ihrisko na 3. ZŠ Kpt. Nálepku (40 000 €), sadové úpravy a revitalizácia detských ihrísk v hodnote 60 000 €.

Finančné prostriedky vo výške 50 000 € sú určené na nákup lavičiek a smetných košov do mesta.

Prevodom majetku bývalých vojenských skladov na mesto dochádza k postupnému odpredávaniu jednotlivých budov a skladovacích priestorov rôznym podnikateľským subjektom. Z uvedených dôvodov je nutné vybudovať základné zdravotechnické vybavenie (kanalizácia, vodovod) a elektrickej energie aby sa tieto subjekty na dané prípojky mohli pripojiť. Projekt bude vo výške 5 000 € a samotná realizácia bude vo výške 150 000 €.

TOP
X