×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Služby občanom

4) Služby občanom 289 476 €
4.1) Činnosť matriky 36 155 €
4.2) Občianske obrady, spoloč. udalosti, jubileá 29 345 €
4.3) TV Pohoda 73 800 €
4.4) Spoločný stavebný úrad 150 176 €
4.4.2) Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom 150 176 €
Cieľ Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste
Ukazovateľ Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok
Plánovaná 3 500

Finančné prostriedky sú určené na činnosť matriky a skladajú sa z týchto úkonov: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.

Výdavky sú rozpočtované vo výške 36 155 € v členení: na mzdy 24 250 €, odvody do poisťovní 9 100 €, tovary a služby vo výške 2 605 € a nemocenské dávky 200 €.

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov
Ukazovateľ Predpokladaný počet občianskych obradov za rok
Plánovaná 150

Predmetom aktivity je zabezpečenie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta: uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti, slávnosti pre 70-ročných dôchodcov, pre darcov krvi.

Finančné prostriedky vo výške 29 345 € sú rozpočtované na nákup materiálu: knihy, hračky, ošatné, kvetinové dary jubilantom a darcom krvi a na poukážky na nákup tovaru pre 70-ročných jubilantov a darcov krvi rozpočtujeme vo výške 14 600 €. Dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich pri obradoch a odvody z dohôd sú rozpočtované vo výške 14 745 €.

Finančné prostriedky vo výške 73 800 € sú rozpočtované v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom Nové Mesto nad Váhom a fy NTVS s.r.o. na zabezpečenie prevádzky vysielania televízie Pohoda. Spoločnosť NTVS s.r.o. zabezpečí výrobu a vysielanie TV programov z prostredia mesta a jeho blízkeho okolia, ktoré svojim obsahom zachytávajú všetky oblasti života občanov, pôsobenie orgánov a inštitúcií samosprávy mesta a ďalších subjektov, pôsobiacich na jeho území vo svojom 24 hodinovom bloku vysielania v priemernom rozsahu 10 premiérových minút denne po dobu platnosti zmluvy, z toho v dennom spravodajstve 3 premiérových minút.

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovania stavebnej agendy
Ukazovateľ Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok
Plánovaná 300

Aktivita zahŕňa výkon stavebného poriadku pri podávaní územných, stavebných, búracích povolení, kolaudáciách a zmenách užívania stavieb, súčinnosť s MsÚ pri výkone štátneho stavebného dohľadu a ostatné územno-plánovacie činnosti.

Rozpočet vo výške 150 176 € je rozdelený nasledovne: na mzdy 86 250 €, na odvody do poisťovní 32 315 €, na tovary a služby, poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu 31 411 € a 200 € na nemocenské dávky.

TOP
X