×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Sociálne služby

14) Sociálne služby 1 273 712 €
14.1) Zariadenia opatrovateľskej služby 56 340 €
14.2) Opatrovateľská služba 130 000 €
14.4) Kluby dôchodcov 14 450 €
14.5) Jednorázové dávky 62 250 €
14.6) Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby 4 500 €
14.7) Útulok pre občanov bez prístrešia 85 241 €
14.8) Rodinné prídavky 10 000 €
14.9) Zariadenie pre seniorov 910 931 €
Cieľ Zabezpečiť staroslivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonoch
Ukazovateľ Priemerný mesačný počet umiestnených občanov
Plánovaná 10
Ukazovateľ Percento priemerného využitia lôžok
Plánovaná 100%

ZOS - výdavky rozpočtujeme vo výške 56 340 €, a to nasledovne: mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 16 500 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7 440 €, tovary a služby vo výške 29 730 € (na energie, vodu, komunikácie, materiál, údržbu, prídel do sociálneho fondu a stravu zamestnancov) a odchodné vo výške 2 600 €.

Cieľ Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí
Ukazovateľ Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu
Plánovaná 80

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 130 000 €, ktoré mesto uhrádza SÚS n.o. za poskytovanie sociálnych služieb na území mesta.

Cieľ Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávený čas senorov
Ukazovateľ Počet zapojených seniorov celkovo
Plánovaná 370

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov. Výdavky sú rozpočtované vo výške 14 450 €. Výdavky sú rozpočtované na energie, vodu, komunikácie, materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, dopravné - zájazd pre seniorov z klubu a výdavky na odmeny a odvody do poisťovní pre 2 upratovačky a dirigentku speváckeho zboru Zvonky.

Cieľ Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú za zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa
Ukazovateľ Počet poberateľov dávok
Plánovaná 200

Jednorazové peňažné dávky rozpočtujeme vo výške 62 250 €. Príspevok vo výške 10 000 € je určený pre sociálne slabšie rodiny alebo jednotlivcov na jednorazové dávky a na liečenie, alebo rekreáciu dôchodcov. Príspevok vo výške 40 000 € je určený pre novonarodené deti (200 € na každé dieťa) a prvého občana mesta. Príspevok 12 250 € je určený pre rodiny s členmi s ťažkým zdravotným postihnutím.

Cieľ Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov
Ukazovateľ Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok
Plánovaná 15

V zmysle VZN 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 4 500 € pre neštátne subjekty ako sú občianske združenia, nadácie a pod.

Cieľ Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia
Ukazovateľ Počet obyvateľov v útulku
Plánovaná 25

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 48 000 €, na odvody do poisťovní 16 776 €, na energie, materiál a údržbu zariadenia a stravovanie zamestnancov spolu vo výške 18 935 €, na nemocenské dávky a odchodné 1 530 €.

Rodinné prídavky rozpočtujeme vo výške 5 000 €, ktoré mesto dostáva od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom za záškoláctvo na presne stanovený účel (strava, lieky, oblečenie). Sociálne dávky rozpočtujeme vo výške 5 000 €.

Cieľ Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov
Ukazovateľ Počet klientov v zariadení
Plánovaná 92

Pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov rozpočtujeme bežné výdavky vo výške 910 931 € v členení na mzdy 492 758 €, odvody do poisťovní 181 980 €, ostatné tovary a služby 232 153 € a nemocenské dávky a odchodné 4 040 €.

TOP
X