×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Šport

10) Šport 537 138 €
10.1) Zimný štadión 125 588 €
10.2) Podpora športových klubov a organizácií 291 550 €
10.2.1) Dotácia mesta na podporu športu 160 000 €
10.2.2) Podpora športových klubov 116 550 €
10.2.3) Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.) 15 000 €
10.4) Futbalový štadión 120 000 €
Cieľ Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy
Ukazovateľ Počet hodín verejného korčuľovania
Plánovaná 200
Ukazovateľ Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok
Plánovaná 2 000

Príspevok pre TSM vo výške 125 588 € je určený na zaplatenie energií, pohonných hmôt, všeobecného materiálu, na mzdy, odvody do poisťovní, opravy , udržiavanie a revízie.

Cieľ Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých
Ukazovateľ Počet podporených klubov za rok
Plánovaná 15

Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 160 000 €. Mesto poskytuje finančné
prostriedky v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta registrovaným športovým klubom na území mesta.

Cieľ Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých
Ukazovateľ Počet športových podujatí za rok
Plánovaná 130
Ukazovateľ Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami
Plánovaná 100%

Príspevok rozpočtujeme v celkovej výške 116 550 €. Pre AFC spolu 65 500 €, z toho finančnú čiastku 18 500 € rozpočtujeme pre mládež. Volejbalový klub spolu 51 050 €, z toho pre mládež 10 000 €.

Príspevok na vykrytie straty pri využití bazéna pre občanov mesta rozpočtujeme vo výške 15 000 € v zmysle zmluvy medzi mestom a Strednou priemyselnou školou na ul. Bzinskej.

Opravou interiéru a exteriéru budovy futbalového štadióna vo výške 10 000 € a rekonštrukciou náhradnej hracej plochy v celkovej hodnote 110 000 € budú vytvorené nové podmienky k dôstojnému využívaniu športovísk pre rôzne druhy športov areálu AFC Považan.

TOP
X