×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Vzdelávanie

9) Vzdelávanie 6 213 576 €
9.1) Materské školy s jedálňami 1 732 684 €
9.1.1) Materské školy 1 382 094 €
9.1.2) Školské stravovanie v MŠ 350 590 €
9.2) Základné školy 2 633 175 €
9.2.1) ZŠ - Tematínska ul. 866 644 €
9.2.2) ZŠ - ul. kpt. Nálepku 919 780 €
9.2.3) ZŠ - Odborárska ul. 846 751 €
9.3) Stravovanie v základných školách 520 140 €
9.3.1) Školská jedáleň - ZŠ Tematínska ul. 184 063 €
9.3.2) Školská jedáleň - ZŠ ul. kpt. Nálepku 173 884 €
9.3.3) Školská jedáleň - ZŠ Odborárska ul. 162 193 €
9.4) Školské kluby 235 045 €
9.4.1) Školský klub - ZŠ Tematínska ul. 90 350 €
9.4.2) Školský klub - ZŠ ul. kpt. Nálepku 91 060 €
9.4.3) Školský klub - ZŠ Odborárska ul. 53 635 €
9.5) Voľno-časové vzdelávacie aktivity 9 440 €
9.5.1) Centrum voľného času - ZŠ Odborárska ul. 9 440 €
9.6) Základná umelecká škola 480 424 €
9.7) Centrum voľného času 125 260 €
9.8) Neštátne školské zariadenia 97 063 €
9.8.1) Školský klub - ZŠ sv. Jozefa 47 552 €
9.8.2) Centrum voľného času - ZŠ sv. Jozefa 6 840 €
9.8.3) Školská jedáleň - ZŠ sv. Jozefa 42 671 €
9.9) Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti 217 966 €
9.9.1) Projekt IROP - rekonštrukcia odborných učební ZŠ Odborárska ul. 19 501 €
9.9.2) Projekt IROP - rekonštrukcia odborných učební ZŠ ul. kpt. Nálepku 21 160 €
9.9.3) Projekt IROP - rekonštrukcia odborných učební ZŠ Tematínska ul. 177 305 €
9.10) Sociálna pomoc v hmotnej núdzi 6 536 €
9.10.1) Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN 866 €
9.10.2) Základné vzdelávanie - sociálna pomoc deťom v HN 4 930 €
9.10.3) Základné vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom 740 €
9.11) Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov 155 843 €
9.11.3) Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska ul. 20 000 €
9.11.4) Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova ul. 110 643 €
9.11.5) Materská škola vrátane elokovaných pracovísk 25 200 €
Bežné výdavky materskej školy vrátane školských jedální sa rozpočtujú vo výške 1 728 684 € (r. 2017: 1 515 250 €), z toho na osobné náklady 1 362 200 € (r. 2017: 1 281 161 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 360 384 € (r. 2017: 225 327 €), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 6 100 € (r. 2017: 8 762 €). V prevádzkových nákladoch sú v r. 2018 zahrnuté aj výdavky z osobitného potravinového účtu vo výške 128 800 €, čiže skutočné prevádzkové náklady v roku 2018 vrátane účelových výdavkov na rozsiahlejšie opravy sú rozpočtované vo výške 231 584 €.

V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018, funkčné platy pedagógov a odborných zamestnancov sa rozpočtujú podľa stavu k 1.9.2017 so zohľadnením zvýšenia platovej tarify podľa rozsahu započítanej praxe.

ZŠ - Tematínska ul.
Bežné výdavky základnej školy sa rozpočtujú vo výške 866 644 €, z toho na osobné náklady 723 574 €, na prevádzku (bez bežného transferu) 139 570 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 3 500 €. V prevádzkových nákladoch v r. 2017 bola zahrnutá aj účelová dotácia mesta na opravu sociálnych zariadení vo výške 38 000 €.
V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie počtu učiteľov vyplývajúce z nárastu počtu tried o 1 triedu a valorizácia platov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018. Funkčné platy pedagógov a odborných zamestnancov sa rozpočtujú podľa stavu k 1.9.2017 so zohľadnením zvýšenia platovej tarify podľa rozsahu započítanej praxe.

ZŠ - ul. kpt. Nálepku
Bežné výdavky základnej školy sa rozpočtujú vo výške 919 780 €, z toho na osobné náklady 769 160 €, na prevádzku (bez bežného transferu) 147 120 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 3 500 €.
V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie počtu učiteľov vyplývajúce z nárastu počtu tried o 1 triedu a valorizácia platov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018. Funkčné platy pedagógov a odborných zamestnancov sa rozpočtujú podľa stavu k 1.9.2017 so zohľadnením zvýšenia platovej tarify podľa rozsahu započítanej praxe.

ZŠ - Odborárska ul.
Bežné výdavky základnej školy sa rozpočtujú vo výške 846 751 €, z toho na osobné náklady 665 385 €, na prevádzku (bez bežného transferu) 178 566 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 2 800 €. V prevádzkových nákladoch v r. 2018 sú zahrnuté aj účelové prostriedky na opravu sociálnych zariadení vo výške 35 000 € a náklady na prevádzku zrekonštruovanej telocvične na Bzinskej ulici.
V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018, funkčné platy pedagógov a odborných zamestnancov sa rozpočtujú podľa stavu k 1.9.2017 so zohľadnením zvýšenia platovej tarify podľa rozsahu započítanej praxe.
V osobných nákladoch ZŠ sú rozpočtované aj mzdové potreby 3 odborných zamestnancov na 12 mesiacov v rámci projektu Škola otvorená všetkým a 2 asistentov učiteľa v rámci projektu ÚPSVaR na vytvorenie 2 pracovných miest asistentov učiteľa na 7 mesiacov, spolu vo výške 45 089 €.
Kapitálové výdavky na rekonštrukciu spojovacej chodby sú rozpočtované vo výške 14 850 €.

Školská jedáleň - ZŠ Tematínska ul.
Bežné výdavky školskej jedálne ZŠ sa rozpočtujú vo výške 179 063 €, z toho na osobné náklady 68 82 €, na prevádzku (bez bežného transferu) 110 093 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 150 €. V prevádzkových nákladoch ŠJ sú v r. 2018 zahrnuté aj výdavky z osobitného potravinového účtu vo výške 98 500 €, čiže skutočné prevádzkové náklady ŠJ v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 11 593 €.
V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018. Na kapitálové výdavky ŠJ ZŠ Tematínska ul. sa rozpočtuje 5 000 eur na nákup plynového kotla.

Školská jedáleň - ul. kpt. Nálepku
Bežné výdavky školskej jedálne ZŠ sa rozpočtujú vo výške 173 884 €, z toho na osobné náklady 68 200 €, na prevádzku (bez bežného transferu) 105 209 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 500 €. V prevádzkových nákladoch ŠJ sú v r. 2018 zahrnuté aj výdavky z osobitného potravinového účtu vo výške 93 100 eur, čiže skutočné prevádzkové náklady ŠJ v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 12 109 €.
V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018.

Školská jedáleň - Odborárska ul.
Bežné výdavky školskej jedálne ZŠ sa rozpočtujú vo výške 162 193 €, z toho na osobné náklady 68 200 €, na prevádzku (bez bežného transferu) 93 593 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 400 €. V prevádzkových nákladoch ŠJ sú v r. 2018 zahrnuté aj výdavky z osobitného potravinového účtu vo výške 84 200 eur, čiže skutočné prevádzkové náklady ŠJ v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 9 393 €.
V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018.

Školský klub - ZŠ Tematínska ul.
Plánované výdavky ŠKD v r. 2018 predstavujú 90 350 €, z toho na osobné náklady 83 454 €, na
prevádzku (bez bežného transferu) 6 636 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 260 € a zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku podľa počtu žiakov (210 žiakov ŠKD) v zmysle dodatku č. 3 VZN č. 8/2016 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.
Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 5,76 pedagogických zamestnancov v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie platov od 1.9.2017, v r. 2018 nie je rozpočtovaná ďalšia valorizácia platov.

Školsky klub - ZŠ ul. kpt. Nálepku
Plánované výdavky ŠKD v r. 2018 predstavujú 91 060 €, z toho na osobné náklady 80 650 €, na
prevádzku (bez bežného transferu) 9 910 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 500 € a zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku podľa počtu žiakov (212 žiakov ŠKD) v zmysle dodatku č. 3 VZN č. 8/2016 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.
Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 5,76 pedagogických zamestnancov v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie platov od 1.9.2017, v r. 2018 nie je rozpočtovaná ďalšia valorizácia platov.

Školský klub - ZŠ Odborárska ul.
Plánované výdavky ŠKD v r. 2018 predstavujú 53 635 €, z toho na osobné náklady 45 680 €, na
prevádzku (bez bežného transferu) 7 755 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 200 € a zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku podľa počtu žiakov (127 žiakov ŠKD) v zmysle dodatku č. 3 VZN č. 8/2016 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.
Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 3,38 pedagogických zamestnancov v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie platov od 1.9.2017, v r. 2018 nie je rozpočtovaná ďalšia valorizácia platov.

Plánované výdavky CVČ v r. 2018 predstavujú 9 440 € a zodpovedajú výške dotácie z PVD v zmysle dodatku č. 3 VZN č.
8/2016 podľa počtu žiakov (95 žiakov, z toho 85 žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom) a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ. Spolufinancovanie činnosti CVČ obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov sa očakáva vo výške 715 eur.

Plánované výdavky ZUŠ v r. 2018 predstavujú 462 074 €, z toho na osobné náklady 401 970 €, na prevádzku (bez bežného transferu) 59 554 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 550 €.
Výdavky zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (263 žiakov v individuálnom štúdiu a 342 v skupinovom štúdiu), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ZUŠ a príjmov z nájmu.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 27,87 zamestnancov ZUŠ (z toho 21,87 pedagogických) v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie platov nepedagogických zamestnancov od 1.1.2018 o 8% a od 1.9.2018 o 2%, u pedagogických zamestnancov je zohľadnená valorizácia platov o 6% účinná od 1.9.2017, v r. 2018 nie je rozpočtovaná ďalšia valorizácia platov pedagógov.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu a bežné výdavky na nevyhnutné ostatné tovary a služby. Na kapitálové výdavky - obstaranie koncertného krídla je rozpočtovaná sumy 18 350 €.

Plánované výdavky CVČ v r. 2018 predstavujú 125 260 €, z toho na osobné náklady 71 740 €, na
prevádzku (bez bežného transferu) 53 420 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 100 €. Výdavky zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (544 žiakov, z toho 380 s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ, z dotácie na ZVČ - vzdelávacie poukazy a z dotácie obcí na spolufinancovanie ZVČ detí podľa trvalého bydliska žiakov (predpoklad 9 100 €).

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 4,5 zamestnancov CVČ v zmysle príslušných predpisov a zohľadňujú valorizáciu platov nepedagogických zamestnancov od 1.1.2018 o 8% a od 1.9.2018 o 2%, u pedagogických zamestnancov je zohľadnená valorizácia platov o 6% účinná od 1.9.2017, v r. 2018 nie je rozpočtovaná ďalšia valorizácia platov pedagógov.

V rozpočte osobných nákladov sú zahrnuté aj odvody z dohôd externých vedúcich záujmových útvarov. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu v pomernej časti (náklady na energie v budove s. č. 590 uhrádzajú ZUŠ, CVČ, nájomcovia), výdavky na odmeny z dohôd o vykonaní práce a nevyhnutné bežné výdavky na ostatné tovary a služby.

Školský klub - ZŠ sv. Jozefa
Dotácia na žiaka cirkevného ŠKD zodpovedá 95% priemernej dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠKD je určená podľa počtu žiakov ŠKD k 15.9.2017 (141 žiakov) vo výške 47 552 €.

CVC - ZŠ sv. Jozefa
Dotácia na žiaka cirkevného CVČ ako súčasti ZŠ zodpovedá 95% dotácie na žiaka CVČ ako súčasti ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre CVČ je určená podľa počtu žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom k 15.9.2017 (96 žiakov) vo výške 6 840 €.

Školská jedáleň - ZŠ sv. Jozefa
Dotácia na potenciálneho stravníka cirkevnej ŠJ zodpovedá 95% priemernej dotácie na potenciálneho stravníka ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠJ je určená podľa počtu potenciálnych stravníkov k 15.9.2017 (350 žiakov) vo výške 42 671 €.

Projekt IROP - rekonštrukcia odborných učební, ZŠ Odborárska ul.
V rámci podprogramu 9.9.1 grantová podpora vzdelávania sú rozpočtované bežné výdavky na realizáciu projektu IROP "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební chémie a fyziky" v celkovej výške 19 501 €, z toho 18 526 € z nenávratného príspevku a 975 € v rámci spolufinancovania.

Projekt IROP - rekonštrukcia odborných učební, ZŠ ul. kpt. Nálepku
V rámci podprogramu 9.9.2 grantová podpora vzdelávania sú rozpočtované bežné výdavky na realizáciu projektu IROP "Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne" v celkovej výške 21 160 €, z toho 20 102 € z nenávratného príspevku a 1 058 € v rámci spolufinancovania.

Projekt IROP - rekonštrukcia odborných učební, ZŠ Tematínska ul.
V podprograme 9.9.3 grantová podpora vzdelávania sú rozpočtované bežné výdavky na realizáciu projektu IROP "Zlepšenie technického vybavenia jazykových učební a odborných učební" v celkovej výške 177 305 €, z toho 168 440 € z nenávratného príspevku a 8 865 € v rámci spolufinancovania.

Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN
Dotácia ÚPSVaR pre 6 detí v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 866 €, z toho 800 € na stravu a 66 € na školské potreby.

Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN
Dotácia ÚPSVaR pre 25 žiakov v hmotnej núdzi v bežných ZŠ sa predpokladá vo výške 4 930 €, z toho 4 030 € na stravu a 900 € na školské potreby.

Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom
Dotácia ÚPSVaR pre 5 detí v hmotnej núdzi v špeciálnej základnej škole sa predpokladá vo výške 740 €, z toho 640 € na stravu a 100 € na školské potreby.

Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska ul.
V podprograme 9.11.3 rekonštrukcia a údržba v ZŠ Tematínska ul. sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu asfaltového tenisového ihriska na ihrisko s umelým povrchom v celkovej výške 20 000 €.

Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova ul.
V podprograme 9.11.4 rekonštrukcia a údržba bývalej budovy ZŠ Štúrova sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu telocvične v rámci projektu MŠVVaŠ SR "Školské telocvične 2017" v celkovej výške 110 643 €, z toho 99 950 € z nenávratného príspevku a 10 693 v rámci spolufinancovania, z toho:

a) rekonštrukcia cvičebného priestoru 29 650 €
b) rekonštrukcia strechy 51 493 €
c) rekonštrukcia sociálneho zariadenia 29 500 €

Materská škola vr. elokovaných pracovísk
V podprograme 9.11.5 rekonštrukcia a údržba materskej školy sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu chodníkov v celkovej výške 25 200 €, z toho 20 000 € na chodníky na pracovisku Poľovnícka ul. a 5 200 € na EP J. Kollára 25.

TOP
X