Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, pričom im určuje aj zloženie a úlohy. Ich členmi sú poslanci MsZ a občania mesta, ktorých volí MsZ. Aktuálne máme v meste 9 komisií.

Komisiám budú ročné odmeny vyplatené podľa výsledkov ich práce vo výške 15 € na člena na jedno zasadnutie.
Predseda komisie obdrží príplatok za riadenie vo výške 45 € na rok a tajomník príplatok 40 € na rok.

TOP