×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM) prerokúva a dáva stanovisko najmä k:

 • rozpočtu mesta za príslušný rok a k jeho úprave
 • plneniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a k jej úpravám
 • štvrťročným a ročným správam o výsledku hospodárenia mesta a ním riadených organizácií (TSM,MsKS)
 • záverečnému účtu mesta
 • všeobecne záväzným nariadeniam mesta týkajúce sa daňových a finančných oblastí (daň z nehnuteľnosti, miestne poplatky)
 • správe o výsledkoch inventarizácie investičného majetku mesta a organizácií riadených mestom (TSM,MsKS), rezervnému fondu mesta, k jeho tvorbe a použitiu
 • správe o vyberaní daní z nehnuteľnosti
 • správe o vyberaní miestnych poplatkov podľa zákona NR SR o miestnych poplatkoch
 • vývoju pohľadávok mesta a ním riadených oranizácií (TSM,MsKS)
 • VZN nariadeniam taýkajúich sa hospodárenia s majetkom mesta
 • prevodom nehnuteľností (kúpa, predaj)

Komisia dáva podnety týkajúce sa finančného hospodárenia mesta a nakladania s majetkom mesta.
Ďalej prerokúva:

 • spoluprácu s podnikateľmi a v rámci toho sa zaoberá budovaním kontaktov: komisia - podnikatelia, podnikatelia - primátor mesta
 • monitorovanie stavu a úrovne a úrovne podnikateľských a obchodných činností v meste
 • navrhovanie skvalitnenia, rozloženia,usmerňovania a podpory obchodno-podnikateľských činností v meste
 • návrhy a podnety na prijímanie všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení orgánov mesta, rozhodnutí primátora v oblasti činnosti komisie
 • informačný servis o stave aktuálnych právnych noriem v oblasti činnosti komisie
Zloženie komisie pre volebné obdobie 2014-2018
Predseda Viera Nemšáková
Podpredseda Ing. Peter Bača
Tajomník Ing. Miroslav Trúsik
Členovia Ing. Marián Topolčány
Ing. Dana Pastorková
Ing. Peter Košnár
Mgr. Jaroslav Košťál
JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.
Ing. Mária Horňáková
Ing. Alena Čechvalová
Ing. Daniel Kopunec
TOP
X