Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta prerokúva a zaujíma stanovisko najmä k:

  • koncepciám rozvoja mesta
  • územnoplánovacím podkladom a k územnoplánovacej dokumentácii mesta
  • návrhom na zmeny územného plánu mesta
  • investičným zámerom a k výstavbe na území mesta
  • zmenám stavieb a stavebným úpravám na území mesta
  • zmenám užívania priestoru na území mesta
  • technickej mape a informačnému systému mesta
  • odpredaju a k záberom pozemkov vo vlastníctve mesta
  • umiestneniu a osadeniu predajných stánkov na území mesta
  • umiestneniu reklám na území mesta
Zloženie komisie pre volebné obdobie 2014-2018
Predseda Ing. Peter Jakovlev
Podpredseda Ing. Milan Špánik
Tajomník Ing. Dušan Macúch
Členovia Ing. Jaroslav Mrázik
Ing. Zuzana Vavrová
Ing. Jozef Varta
Ing. Branislav Beleš
Mgr. Ján Pavlíček
Ing.arch.Miloslav Varga
Ing.arch.Ján Krchnavý
Ing.arch.Karol Petrovský
Tibor Kubica
Ing. Pavol Ferianec
MUDr. Ján Pavlovič
Ing. Marián Topolčány
TOP