Mestskú radu zriaďuje Mestské zastupiteľstvo. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov rady schvaľuje MsZ a tvorí najviac tretinu počtu poslancov MsZ. Pri jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán zastúpených v mestskom zastupiteľstve. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok MsZ.

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor a v jeho neprítomnosti zástupca primátora. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

Poslancom - členom mestskej rady prináleží odmena 80 € za účasť na schôdzi mestskej rady.

Členovia MsR

Vo volebnom období 2015 - 2018 zvolilo MsZ za členov MsR týchto poslancov:

  • Ing. Eva Ružičková
  • Mgr. Tatiana Skovajsová
  • PhDr. Patrícia Maráková
  • Ing. Viera Vienerová
  • Mgr. Anna Malovcová
  • MUDr. Marián Mora

Členmi MsR sa automaticky stávajú aj obaja zástupcovia primátora.

TOP