Mestské zastupiteľstvo je orgánom mesta - zastupiteľským zborom zloženým z poslancov zvolených v priamych komunálnych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky.

Poslancom MsZ sa môže stať každý občan s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom a vekom nad 18 rokov. Každý poslanec kandiduje za svoj obvod, pričom v meste máme 7 volebných obvodov. Počet poslancov MsZ v jednotlivých obvodoch sa určuje na základe veľkosti daného obvodu.

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä hospodárenie s majetkom a finančným rozpočtom mesta, územné plánovanie, schvaľovanie alebo upravovanie všeobecných záväzných nariadení, zvyšovanie a znižovanie miestnych daní a poplatkov či zriaďovanie, kontrolovanie alebo rušenie rozpočtových a príspevkových organizácií.

Kompletný zoznam právomocí a povinností MsZ je spísaní v dokumente Štatút mesta, tretia časť, článok 1.
Poslancom - členom mestského zastupiteľstva prináleží odmena 50 € za účasť každom pracovnom zasadnutí MsZ.

Volebný obvod č. 1

Ing. Viera Vienerová
MUDr. Marián Mora
Mgr. Anna Malovcová
PhDr. Juraj Kazda

Volebný obvod č. 2

Mgr. Tatiana Skovajsová
Viera Nemšáková
Ing. Mário Vyzváry

Volebný obvod č. 3

PhDr. Kvetoslava Hejbalová
Mgr. Peter Bača
MUDr. Ján Hendrich
PhDr. Patrícia Maráková
RNDr. Eva Gregušová

Volebný obvod č. 4

Tatiana Tinková
Miroslav Ostrenka
Ing. Peter Jakovlev

Volebný obvod č. 5

Ing. Alena Čechvalová
Ing. Eva Ružičková
Bc. Ján Kudlík

Volebný obvod č. 6

Ing. Daniel Kopunec
Ing. Milan Špánik
MUDr. Zuzana Mastráková

Volebný obvod č. 7

Mgr. Jana Šteklerová
Mgr. Ján Pavlíček
MUDr. Ján Pavlovič
JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.

TOP