Ing. Jozef Trstenský

Mestský úrad (1. poschodie, č.d. 219)
Čsl. armády 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032/ 7402 220
E-mail: primator@nove-mesto.sk

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Primátor najmä:

 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia
 • vykonáva mestskú správu
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým i fyzickým osobám
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu
 • uchováva vlajku mesta a pečať mesta
 • používa mestské insígnie

Zástupcovia primátora

PhDr. Kvetoslava Hejbalová

PhDr. Kvetoslava Hejbalová

Mestský úrad (1. poschodie, č.d. 212)
Čsl. armády 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032/ 7402 212
E-mail: kvetoslava.hejbalova@nove-mesto.sk

Funkcie:

 • členka Mestskej rady
 • podpredsedníčka komisie školstva, mládeže a športu
 • predsedníčka Mestskej časti č.3
 • vykonávanie sobášneho aktu

JUDr. Vladimír Fraňo

JUDr. Vladimír Fraňo

Mestský úrad (1. poschodie, č.d. 212)
Čsl. armády 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032/ 7402 217
E-mail: vladimir.frano@nove-mesto.sk

Funkcie:

 • člen Mestskej rady
 • člen finančnej komisie
 • člen komisie na riešenie sťažností
TOP