×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Ing. Jozef Trstenský

Mestský úrad (1. poschodie, č.d. 219)
Čsl. armády 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032/ 7402 220
E-mail: primator@nove-mesto.sk

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Primátor najmä:

 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia
 • vykonáva mestskú správu
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým i fyzickým osobám
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu
 • uchováva vlajku mesta a pečať mesta
 • používa mestské insígnie

Zástupcovia primátora

PhDr. Kvetoslava Hejbalová

PhDr. Kvetoslava Hejbalová

Mestský úrad (1. poschodie, č.d. 212)
Čsl. armády 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032/ 7402 212
E-mail: kvetoslava.hejbalova@nove-mesto.sk

Funkcie:

 • členka Mestskej rady
 • podpredsedníčka komisie školstva, mládeže a športu
 • predsedníčka Mestskej časti č.3
 • vykonávanie sobášneho aktu

JUDr. Vladimír Fraňo

JUDr. Vladimír Fraňo

Mestský úrad (1. poschodie, č.d. 212)
Čsl. armády 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032/ 7402 217
E-mail: vladimir.frano@nove-mesto.sk

Funkcie:

 • člen Mestskej rady
 • člen finančnej komisie
 • člen komisie na riešenie sťažností
TOP
X