Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom a vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta.

Programový rozpočet mesta na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke 22 387 745 € vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Rozdelený je do 15-tich programov.
Tu sú rozpísané iba výdavky a to, kam smerujú. Oficiálny a kompletný dokument: Rozpocet 2017.pdf

Kliknutím na názov jednotlivého programu sa dostanete ďalej.

TOP