Administratíva

15) Administratíva 1 812 700 €

Administratíva zahŕňa výdavky na zabezpečenie činnosti - aktivít zahrnutých v programe 1 - 14, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, komunikácie, materiál, stravovanie, sociálny fond a pod.). Ďalej zahŕňa bežné transféry a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške 691 830 €, odvody poistného vo výške 259 855 € energie,voda,poštovné a telek.služby vo výške 52 800 €, materiál vo výške 46 950 € (v sume je čiastka 10 000 € na výmenu zastaralého nábytku) údržba 8 500 € (v sume je čiastka 8 000 € na výmenu strešných okien v podkroví), nájom priečinku 60 €, nemocenské dávky a odchodné 3 510 €, služby 136 410 €. Z položky služieb 60 000 € plánujeme na vratky nevyčerpaných dotácií.

Mzdu koordinátora verejno prospešných prác rozpočtujeme vo výške 5 790 €, odvody do poisťovní vo výške 2 035 € a čistiace pro striedky pre VPP vo výške 200 €.

Transakcia verejného dlhu:
splácanie úrokov z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtujeme vo výške 140 232 €.

Finančná a rozpočtová oblasť:
poplatky za vedenie účtov za transakcie, zrážková daň v zmysle všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom mesta rozpočtujeme vo výške 10 500 €.

Výdavkové finančné operácie:
Splátku istiny na rok 2018 rozpočtujeme vo výške 454 028 €, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverou zo ŠFRB na nájomné byty a úveru na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb.

TOP