Bezpečnosť

5) Bezpečnosť 757 682 €
5.1) Mestská polícia 479 325 €
5.2) Kamerový systém 44 855 €
5.4) Ochrana pred požiarmi 4 795 €
5.5) Podpora zvieracieho útulku 15 000 €
5.6) Verejné osvetlenie 213 707 €
Cieľ Zabezpečiť verejný poriadok v meste
Ukazovateľ Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok
Plánovaná 34 000
Cieľ Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP
Ukazovateľ Percento udalostí vyriešených na mieste výjazdu z celkového počtu udalostí
Plánovaná 100%
Cieľ Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta
Ukazovateľ 24 hodinová hliadková služba
Plánovaná 100%

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 479 325 €, z toho na mzdy vo výške 303 170 €, odvody do poisťovní vo výške 113 555 €, tovary a služby (energie, materiál, dopravné, údržba, prídel do sociálneho fondu) vo výške 62 100 € a na nemocenské dávky 500 €.

Cieľ Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov
Ukazovateľ Využitie pracoviska chránenej dielne
Plánovaná 100%
Cieľ Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk
Ukazovateľ Počet prevádzkových kamier v meste spolu
Plánovaná 40

Finančné prostriedky vo výške 15 670 € sú určené na mzdy, 4 730 € na odvody do poisťovní a na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 20 720 €. Položku nemocenské dávky rozpočtujeme vo výške 300 €.

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom
Ukazovateľ Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach
Plánovaná 0

Finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške 4 795 €.

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta, vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi, odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia, bleskozvodu, kontrolu prenosných elektrických zariadení hasiacich prístrojov, kontrolu čistenia komínov, revízie plynových spotrebičov a výkon preventívnych protipožiarnych kontrol.

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratmi
Ukazovateľ Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok
Plánovaná 50

Finančné prostriedky sú určené na vykrytie miezd, odvodov a prevádzku útulku Nádej pre psov vo výške 15 000 €.

Cieľ Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách
Ukazovateľ Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií
Plánovaná 60

Príspevok vo výške 213 707 € je určený pre TSM na platby za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, mzdy, odvody do poisťovní a bežný spotrebný materiál na údržbu verejného osvetlenia.

TOP