Bývanie

13) Bývanie 285 600 €
13.1) Správa bytového a nebytového fondu 225 600 €
13.4) Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty 60 000 €

Poplatok za správu, opravu a údržbu bytových domov a poplatok do fondu opráv za byty a nebyty rozpočtujeme vo výške 225 600 € nasledovne: 39 600 € je poplatok za správu, 150 000 € opravy a údržba bytových domov, 36 000 € fond opráv.

Pri rekonštrukcii budovy 65 b.j. na Ul. J. Kréna je rozpočtovaných 60 000 € na projektovú dokumentáciu. Samotná realizácia stavby sa predpokladá v roku 2019 až 2020.

TOP