Doprava

8) Doprava 22 000 €
8.1) Príspevok na autobusovú dopravu 22 000 €
Cieľ Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta
Ukazovateľ Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tisícoch
Plánovaná 30

Finančná čiastka vo výške 22 000 € je rozpočtovaná pre SAD a.s. na vykrytie preukázanej straty MHD v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní mestskej dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave.

TOP