Komunikácie

7) Komunikácie 2 775 078 €
7.1) Oprava pozemných komunikácií 460 078 €
7.2) Oprava mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk 100 000 €
7.4) Garáže pre policajný zbor 185 000 €
7.5) Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul. 60 000 €
7.7) Parkoviská a oddychová zóna na ul. Klčové 800 000 €
7.11) Cyklistické chodníky v meste 220 000 €
7.12) Rekonšt. povrchu križovatiek 50 000 €
7.13) Rekon. a výst. ciest, chod. odst. plôch, cykl. chod. a vnútr. 900 000 €
Cieľ Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií
Ukazovateľ Počet opravených miestnych komunikácií za rok
Plánovaná 5 000 m²

Príspevok pre TSM vo výške 460 078 € slúži na zabezpečenie zimnej údržby, údržby miestnych komunikácií, opravu a údržbu komunikácií a chodníkov. Príspevok pokrýva všeobecný materiál, pohonné hmoty, mzdy,odvody do poisťovní, pneumatiky strojov.

Finančné prostriedky vo výške 100 000 € sú určené na bežné opravy mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov.

Vo vnútrobloku starých kasárni bude vybudovaná nová budova garáží, ktorá bude vymenená
mestom za staré garáže na základe zmluvy z Ministerstvom vnútra SR. Garáže budú slúžiť policajnému zboru. Kapitálové výdavky sú vo výške 180 000 €, projekt vo výške 5 000 €.

Dokončením parkovacích plôch a oddychovej zóny na ul. Jánošíkovej bude dokončená celá časť zóny, ktorej výstavba bola zahájená v roku 2017. Predpokladané ukončenie by malo byť v apríly 2018 po ukončení výsadby. Na dokončenie je rozpočtovaných 30 000 € a realizáciu sadových úprav 30 000 €.

Likvidáciou starých objektov bývalých TSM vzniká za administratívnou budovou voľný pozemok, na ktorom bude vybudovaná oddychová zóna, parkoviská pre osobné automobily, detské ihrisko a cestná fontána vo výške 800 000 €. Táto zóna bude plynule prepojená z novou zeleňou a výsadbou pri priľahlej bytovke. Pod úrovňou terénu bude plynule prechádzať primárne teplovodné potrubie pre sídlisko Rajková až po sídlisko na Weisseho ulici.

V roku 2018 bude zrealizovaný cyklistický chodník na ul. Trenčianska, Rybárska, Kočovská v hodnote 200 000 €, ktorý sa v roku 2017 nemohol zrealizovať nakoľko neboli vysporiadané majetkoprávne vzťahy. Druhým cyklistickým chodníkom, ktorý sa pripravuje pre rok 2019 spájajúci dva katastre Nové Mesto nad Váhom a Čachtice bude pripravený na úrovni projektovej dokumentácie v hodnote 20 000 €.

Súčasťou rekonštrukcie ciest na ulici Kočovská a Trenčianska, ktorou bude prechádzať cyklistický chodník rozpočtujeme 50 000 € na rekonštrukciu križovatky, ktorá je nevyhnutná pre napojenie cyklistického chodníka.

Finančné prostriedky vo výške 900 000 € sú určené na rekonštrukciu povrchov mestských komunikácií a to asfaltobetónom, kalovým zákrytom, dlažbou, ďalej na rekonštrukciu povrchov chodníkov dlažbou, liatym asfaltom, asfaltobetónom, ďalej na výstavbu odstavných plôch pre osobné automobily, betónovej dlažby, asfaltobetónu, ďalej na výstavbu nových chodníkov a na úpravu povrchov parkovísk betónovou dlažbou alebo asfaltobetónom. Vzťahuje sa to na ulice Dubčekova, Kamenná, Lesnícka, Poľovnícka, Mnešická, Krátka, Bzinská cyklotrasa, Hečkova a Kukučínova.

TOP