Kultúra

11) Kultúra 445 543 €
11.1) Miestne kultúrne strediská 353 883 €
11.2) Mestské kultúrne akcie 91 660 €
11.2.1) Dotácia mesta na podporu kultúry 36 660 €
11.2.2) Financovanie mestských kultúrnych akcií 55 000 €
Cieľ Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít
Ukazovateľ Predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome spolu za rok
Plánovaná 500
Cieľ Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta
Ukazovateľ Počet divadelných predstavený za rok
Plánovaná 30

Príspevkovej organizácii Mestskému kultúrnemu stredisku rozpočtujeme príspevok na bežné výdavky vo výške 353 883 €. Vlastné výnosy má organizácia rozpočtované vo výške 154 000 €, celkové náklady vo výške 553 643 €.

Cieľ Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny
Ukazovateľ Počet podujatí počas kultúrneho leta
Plánovaná 15
Cieľ Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom
Ukazovateľ Očakávaný počet divákov
Plánovaná 7 500

Dotáciu mesta na podporu kultúry rozpočtujeme vo výške 36 660 €. Uvedené finančné prostriedky mesto poskytuje v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúry pre verejnoprospešné akcie. V tejto finančnej čiastke sú zahrnuté aj dotácie pre registrované cirkvi na území mesta vo výške 1 660 € ako príspevok za vykonané obrady.

Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 55 000 €. Jedná sa o tieto kultúrne akcie: kladenie vencov, FAJ, Leto s hudbou, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, oslava Mikuláša, Festival zborového spevu, Silvestrovský kultúrny program a Silvestrovský ohňostroj, poplatok autorskému zväzu za hudobnú produkciu (SOZA), charitatívny ples.

TOP