Propagácia a marketing

2) Propagácia a marketing 54 500 €
2.1) Propagácia a prezentácia mesta 23 000 €
2.2) Kronika mesta 100 €
2.3) Novomestský jarmok 31 400 €
Cieľ Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta
Ukazovateľ Počet odovzdaných prezentačných a darčekových predmetov za rok
Plánovaná 1 000

Položku rozpočtujeme na nákup propagačných materiálov a predmetov pre potreby mesta vo výške 20 000 € a na inzerciu vo výške 3 000 €.

Cieľ Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta
Ukazovateľ Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok
Plánovaná 150

Finančné prostriedky vo výške 100 € sú určené na nákup kancelárskeho materiálu pre vedenie kroniky.

Finančné prostriedky vo výške 31 400 € sú určené následovne:
14 000 € - odmeny a dohody za vykonané práce počas jarmoku pre MsÚ, TSM, MsKS
4 900 € - odvody do poisťovní
12 500 € - výdavky na kultúrny program, stravné lístky pre službukonajúcich, poplatky autorským zväzom, zapožičanie prenosných WC, tlač plagátov, inzerciu, reprezentačné výdavky a nákup materiálu.

TOP