Odpadové hospodárstvo

6) Odpadové hospodárstvo 966 254 €
6.1) Zber a odvoz odpadu TSM 966 254 €
Cieľ Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií
Ukazovateľ Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok
Plánovaná 750 t

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 766 254 €, a to na pohonné hmoty, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy, odvody do poisťovní. V celkovom objeme finančných prostriedkov sú narozpočtované finančné prostriedky na zberný dvor.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v čiastke 200 000 € na nákup vozidla BOBR na odvoz odpadu.

TOP