Prostredie pre život

12) Prostredie pre život 906 398 €
12.1) Verejná zeleň 451 398 €
12.1.1) Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste 38 000 €
12.1.2) Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC 413 398 €
12.2) Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská 250 000 €
12.9) Nákup lavičiek a smetných košov do mesta 50 000 €
12.10) Obecný vodovod 155 000 €
12.10.1) Rozvod NN Banská napoj. kan., vodovod 155 000 €
Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste
Ukazovateľ Strojové kosenie v ha
Plánovaná 250

Položku rozpočtujeme v celkovej výške 38 000 €, z toho:
7 000 € je na výsadbu stromov a krov na verejných priestranstvách
5 000 € je na humanizáciu vnútrobloku na Karpatskej ul.
5 000 € je na ošetrenie stromov dodávateľským spôsobom na Karpatskej ul.
5 000 € je na odborné arboristické ošetrenie a výrub ťažko prístupných stromov dodávateľským spôsobom
5 000 € je na nákup, výsadbu a inštaláciu vegetačných nádob na stĺpy verejného osvetlenia okolo MsKS a na Hviezdoslavovej ulici
8 000 € je na nákup, výsadbu a inštaláciu samostatne stojacich vegetačných
nádob na Námestí slobody
3 000 € je na nákup a výsadbu nového vianočného stromčeka na Námestí slobody

Finančné prostriedky pre TSM vo výške 401 398 € sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, PHM, energie, vodu a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností. Čiastka 20 000 € je vyčlenená na obslužné činnosti v areáli ZV.

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 12 000 € a na nákup prepravného vozíka.

Finančné prostriedky vo výške 250 000 € sú určené na výstavbu centrálneho ihriska v parku J. M. Hurbana (150 000 €), športové ihrisko na 3. ZŠ Kpt. Nálepku (40 000 €), sadové úpravy a revitalizácia detských ihrísk v hodnote 60 000 €.

Finančné prostriedky vo výške 50 000 € sú určené na nákup lavičiek a smetných košov do mesta.

Prevodom majetku bývalých vojenských skladov na mesto dochádza k postupnému odpredávaniu jednotlivých budov a skladovacích priestorov rôznym podnikateľským subjektom. Z uvedených dôvodov je nutné vybudovať základné zdravotechnické vybavenie (kanalizácia, vodovod) a elektrickej energie aby sa tieto subjekty na dané prípojky mohli pripojiť. Projekt bude vo výške 5 000 € a samotná realizácia bude vo výške 150 000 €.

TOP