Služby občanom

4) Služby občanom 289 476 €
4.1) Činnosť matriky 36 155 €
4.2) Občianske obrady, spoloč. udalosti, jubileá 29 345 €
4.3) TV Pohoda 73 800 €
4.4) Spoločný stavebný úrad 150 176 €
4.4.2) Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom 150 176 €
Cieľ Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste
Ukazovateľ Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok
Plánovaná 3 500

Finančné prostriedky sú určené na činnosť matriky a skladajú sa z týchto úkonov: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.

Výdavky sú rozpočtované vo výške 36 155 € v členení: na mzdy 24 250 €, odvody do poisťovní 9 100 €, tovary a služby vo výške 2 605 € a nemocenské dávky 200 €.

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov
Ukazovateľ Predpokladaný počet občianskych obradov za rok
Plánovaná 150

Predmetom aktivity je zabezpečenie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta: uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti, slávnosti pre 70-ročných dôchodcov, pre darcov krvi.

Finančné prostriedky vo výške 29 345 € sú rozpočtované na nákup materiálu: knihy, hračky, ošatné, kvetinové dary jubilantom a darcom krvi a na poukážky na nákup tovaru pre 70-ročných jubilantov a darcov krvi rozpočtujeme vo výške 14 600 €. Dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich pri obradoch a odvody z dohôd sú rozpočtované vo výške 14 745 €.

Finančné prostriedky vo výške 73 800 € sú rozpočtované v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom Nové Mesto nad Váhom a fy NTVS s.r.o. na zabezpečenie prevádzky vysielania televízie Pohoda. Spoločnosť NTVS s.r.o. zabezpečí výrobu a vysielanie TV programov z prostredia mesta a jeho blízkeho okolia, ktoré svojim obsahom zachytávajú všetky oblasti života občanov, pôsobenie orgánov a inštitúcií samosprávy mesta a ďalších subjektov, pôsobiacich na jeho území vo svojom 24 hodinovom bloku vysielania v priemernom rozsahu 10 premiérových minút denne po dobu platnosti zmluvy, z toho v dennom spravodajstve 3 premiérových minút.

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovania stavebnej agendy
Ukazovateľ Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok
Plánovaná 300

Aktivita zahŕňa výkon stavebného poriadku pri podávaní územných, stavebných, búracích povolení, kolaudáciách a zmenách užívania stavieb, súčinnosť s MsÚ pri výkone štátneho stavebného dohľadu a ostatné územno-plánovacie činnosti.

Rozpočet vo výške 150 176 € je rozdelený nasledovne: na mzdy 86 250 €, na odvody do poisťovní 32 315 €, na tovary a služby, poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu 31 411 € a 200 € na nemocenské dávky.

TOP