Sociálne služby

14) Sociálne služby 1 273 712 €
14.1) Zariadenia opatrovateľskej služby 56 340 €
14.2) Opatrovateľská služba 130 000 €
14.4) Kluby dôchodcov 14 450 €
14.5) Jednorázové dávky 62 250 €
14.6) Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby 4 500 €
14.7) Útulok pre občanov bez prístrešia 85 241 €
14.8) Rodinné prídavky 10 000 €
14.9) Zariadenie pre seniorov 910 931 €
Cieľ Zabezpečiť staroslivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonoch
Ukazovateľ Priemerný mesačný počet umiestnených občanov
Plánovaná 10
Ukazovateľ Percento priemerného využitia lôžok
Plánovaná 100%

ZOS - výdavky rozpočtujeme vo výške 56 340 €, a to nasledovne: mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 16 500 €, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7 440 €, tovary a služby vo výške 29 730 € (na energie, vodu, komunikácie, materiál, údržbu, prídel do sociálneho fondu a stravu zamestnancov) a odchodné vo výške 2 600 €.

Cieľ Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí
Ukazovateľ Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu
Plánovaná 80

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 130 000 €, ktoré mesto uhrádza SÚS n.o. za poskytovanie sociálnych služieb na území mesta.

Cieľ Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávený čas senorov
Ukazovateľ Počet zapojených seniorov celkovo
Plánovaná 370

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov. Výdavky sú rozpočtované vo výške 14 450 €. Výdavky sú rozpočtované na energie, vodu, komunikácie, materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, dopravné - zájazd pre seniorov z klubu a výdavky na odmeny a odvody do poisťovní pre 2 upratovačky a dirigentku speváckeho zboru Zvonky.

Cieľ Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú za zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa
Ukazovateľ Počet poberateľov dávok
Plánovaná 200

Jednorazové peňažné dávky rozpočtujeme vo výške 62 250 €. Príspevok vo výške 10 000 € je určený pre sociálne slabšie rodiny alebo jednotlivcov na jednorazové dávky a na liečenie, alebo rekreáciu dôchodcov. Príspevok vo výške 40 000 € je určený pre novonarodené deti (200 € na každé dieťa) a prvého občana mesta. Príspevok 12 250 € je určený pre rodiny s členmi s ťažkým zdravotným postihnutím.

Cieľ Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov
Ukazovateľ Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok
Plánovaná 15

V zmysle VZN 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 4 500 € pre neštátne subjekty ako sú občianske združenia, nadácie a pod.

Cieľ Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia
Ukazovateľ Počet obyvateľov v útulku
Plánovaná 25

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 48 000 €, na odvody do poisťovní 16 776 €, na energie, materiál a údržbu zariadenia a stravovanie zamestnancov spolu vo výške 18 935 €, na nemocenské dávky a odchodné 1 530 €.

Rodinné prídavky rozpočtujeme vo výške 5 000 €, ktoré mesto dostáva od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom za záškoláctvo na presne stanovený účel (strava, lieky, oblečenie). Sociálne dávky rozpočtujeme vo výške 5 000 €.

Cieľ Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov
Ukazovateľ Počet klientov v zariadení
Plánovaná 92

Pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov rozpočtujeme bežné výdavky vo výške 910 931 € v členení na mzdy 492 758 €, odvody do poisťovní 181 980 €, ostatné tovary a služby 232 153 € a nemocenské dávky a odchodné 4 040 €.

TOP