Šport

10) Šport 537 138 €
10.1) Zimný štadión 125 588 €
10.2) Podpora športových klubov a organizácií 291 550 €
10.2.1) Dotácia mesta na podporu športu 160 000 €
10.2.2) Podpora športových klubov 116 550 €
10.2.3) Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.) 15 000 €
10.4) Futbalový štadión 120 000 €
Cieľ Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy
Ukazovateľ Počet hodín verejného korčuľovania
Plánovaná 200
Ukazovateľ Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok
Plánovaná 2 000

Príspevok pre TSM vo výške 125 588 € je určený na zaplatenie energií, pohonných hmôt, všeobecného materiálu, na mzdy, odvody do poisťovní, opravy , udržiavanie a revízie.

Cieľ Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých
Ukazovateľ Počet podporených klubov za rok
Plánovaná 15

Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 160 000 €. Mesto poskytuje finančné
prostriedky v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta registrovaným športovým klubom na území mesta.

Cieľ Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých
Ukazovateľ Počet športových podujatí za rok
Plánovaná 130
Ukazovateľ Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami
Plánovaná 100%

Príspevok rozpočtujeme v celkovej výške 116 550 €. Pre AFC spolu 65 500 €, z toho finančnú čiastku 18 500 € rozpočtujeme pre mládež. Volejbalový klub spolu 51 050 €, z toho pre mládež 10 000 €.

Príspevok na vykrytie straty pri využití bazéna pre občanov mesta rozpočtujeme vo výške 15 000 € v zmysle zmluvy medzi mestom a Strednou priemyselnou školou na ul. Bzinskej.

Opravou interiéru a exteriéru budovy futbalového štadióna vo výške 10 000 € a rekonštrukciou náhradnej hracej plochy v celkovej hodnote 110 000 € budú vytvorené nové podmienky k dôstojnému využívaniu športovísk pre rôzne druhy športov areálu AFC Považan.

TOP