Vzdelávanie

9) Vzdelávanie 6 213 576 €
9.1) Materské školy s jedálňami 1 732 684 €
9.1.1) Materské školy 1 382 094 €
9.1.2) Školské stravovanie v MŠ 350 590 €
9.2) Základné školy 2 633 175 €
9.2.1) ZŠ - Tematínska ul. 866 644 €
9.2.2) ZŠ - ul. kpt. Nálepku 919 780 €
9.2.3) ZŠ - Odborárska ul. 846 751 €
9.3) Stravovanie v základných školách 520 140 €
9.3.1) Školská jedáleň - ZŠ Tematínska ul. 184 063 €
9.3.2) Školská jedáleň - ZŠ ul. kpt. Nálepku 173 884 €
9.3.3) Školská jedáleň - ZŠ Odborárska ul. 162 193 €
9.4) Školské kluby 235 045 €
9.4.1) Školský klub - ZŠ Tematínska ul. 90 350 €
9.4.2) Školský klub - ZŠ ul. kpt. Nálepku 91 060 €
9.4.3) Školský klub - ZŠ Odborárska ul. 53 635 €
9.5) Voľno-časové vzdelávacie aktivity 9 440 €
9.5.1) Centrum voľného času - ZŠ Odborárska ul. 9 440 €
9.6) Základná umelecká škola 480 424 €
9.7) Centrum voľného času 125 260 €
9.8) Neštátne školské zariadenia 97 063 €
9.8.1) Školský klub - ZŠ sv. Jozefa 47 552 €
9.8.2) Centrum voľného času - ZŠ sv. Jozefa 6 840 €
9.8.3) Školská jedáleň - ZŠ sv. Jozefa 42 671 €
9.9) Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti 217 966 €
9.9.1) Projekt IROP - rekonštrukcia odborných učební ZŠ Odborárska ul. 19 501 €
9.9.2) Projekt IROP - rekonštrukcia odborných učební ZŠ ul. kpt. Nálepku 21 160 €
9.9.3) Projekt IROP - rekonštrukcia odborných učební ZŠ Tematínska ul. 177 305 €
9.10) Sociálna pomoc v hmotnej núdzi 6 536 €
9.10.1) Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN 866 €
9.10.2) Základné vzdelávanie - sociálna pomoc deťom v HN 4 930 €
9.10.3) Základné vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom 740 €
9.11) Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov 155 843 €
9.11.3) Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska ul. 20 000 €
9.11.4) Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova ul. 110 643 €
9.11.5) Materská škola vrátane elokovaných pracovísk 25 200 €
Bežné výdavky materskej školy vrátane školských jedální sa rozpočtujú vo výške 1 728 684 € (r. 2017: 1 515 250 €), z toho na osobné náklady 1 362 200 € (r. 2017: 1 281 161 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 360 384 € (r. 2017: 225 327 €), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 6 100 € (r. 2017: 8 762 €). V prevádzkových nákladoch sú v r. 2018 zahrnuté aj výdavky z osobitného potravinového účtu vo výške 128 800 €, čiže skutočné prevádzkové náklady v roku 2018 vrátane účelových výdavkov na rozsiahlejšie opravy sú rozpočtované vo výške 231 584 €.

V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018, funkčné platy pedagógov a odborných zamestnancov sa rozpočtujú podľa stavu k 1.9.2017 so zohľadnením zvýšenia platovej tarify podľa rozsahu započítanej praxe.

ZŠ - Tematínska ul.
Bežné výdavky základnej školy sa rozpočtujú vo výške 866 644 €, z toho na osobné náklady 723 574 €, na prevádzku (bez bežného transferu) 139 570 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 3 500 €. V prevádzkových nákladoch v r. 2017 bola zahrnutá aj účelová dotácia mesta na opravu sociálnych zariadení vo výške 38 000 €.
V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie počtu učiteľov vyplývajúce z nárastu počtu tried o 1 triedu a valorizácia platov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018. Funkčné platy pedagógov a odborných zamestnancov sa rozpočtujú podľa stavu k 1.9.2017 so zohľadnením zvýšenia platovej tarify podľa rozsahu započítanej praxe.

ZŠ - ul. kpt. Nálepku
Bežné výdavky základnej školy sa rozpočtujú vo výške 919 780 €, z toho na osobné náklady 769 160 €, na prevádzku (bez bežného transferu) 147 120 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 3 500 €.
V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie počtu učiteľov vyplývajúce z nárastu počtu tried o 1 triedu a valorizácia platov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018. Funkčné platy pedagógov a odborných zamestnancov sa rozpočtujú podľa stavu k 1.9.2017 so zohľadnením zvýšenia platovej tarify podľa rozsahu započítanej praxe.

ZŠ - Odborárska ul.
Bežné výdavky základnej školy sa rozpočtujú vo výške 846 751 €, z toho na osobné náklady 665 385 €, na prevádzku (bez bežného transferu) 178 566 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 2 800 €. V prevádzkových nákladoch v r. 2018 sú zahrnuté aj účelové prostriedky na opravu sociálnych zariadení vo výške 35 000 € a náklady na prevádzku zrekonštruovanej telocvične na Bzinskej ulici.
V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018, funkčné platy pedagógov a odborných zamestnancov sa rozpočtujú podľa stavu k 1.9.2017 so zohľadnením zvýšenia platovej tarify podľa rozsahu započítanej praxe.
V osobných nákladoch ZŠ sú rozpočtované aj mzdové potreby 3 odborných zamestnancov na 12 mesiacov v rámci projektu Škola otvorená všetkým a 2 asistentov učiteľa v rámci projektu ÚPSVaR na vytvorenie 2 pracovných miest asistentov učiteľa na 7 mesiacov, spolu vo výške 45 089 €.
Kapitálové výdavky na rekonštrukciu spojovacej chodby sú rozpočtované vo výške 14 850 €.

Školská jedáleň - ZŠ Tematínska ul.
Bežné výdavky školskej jedálne ZŠ sa rozpočtujú vo výške 179 063 €, z toho na osobné náklady 68 82 €, na prevádzku (bez bežného transferu) 110 093 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 150 €. V prevádzkových nákladoch ŠJ sú v r. 2018 zahrnuté aj výdavky z osobitného potravinového účtu vo výške 98 500 €, čiže skutočné prevádzkové náklady ŠJ v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 11 593 €.
V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018. Na kapitálové výdavky ŠJ ZŠ Tematínska ul. sa rozpočtuje 5 000 eur na nákup plynového kotla.

Školská jedáleň - ul. kpt. Nálepku
Bežné výdavky školskej jedálne ZŠ sa rozpočtujú vo výške 173 884 €, z toho na osobné náklady 68 200 €, na prevádzku (bez bežného transferu) 105 209 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 500 €. V prevádzkových nákladoch ŠJ sú v r. 2018 zahrnuté aj výdavky z osobitného potravinového účtu vo výške 93 100 eur, čiže skutočné prevádzkové náklady ŠJ v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 12 109 €.
V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018.

Školská jedáleň - Odborárska ul.
Bežné výdavky školskej jedálne ZŠ sa rozpočtujú vo výške 162 193 €, z toho na osobné náklady 68 200 €, na prevádzku (bez bežného transferu) 93 593 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 400 €. V prevádzkových nákladoch ŠJ sú v r. 2018 zahrnuté aj výdavky z osobitného potravinového účtu vo výške 84 200 eur, čiže skutočné prevádzkové náklady ŠJ v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 9 393 €.
V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018.

Školský klub - ZŠ Tematínska ul.
Plánované výdavky ŠKD v r. 2018 predstavujú 90 350 €, z toho na osobné náklady 83 454 €, na
prevádzku (bez bežného transferu) 6 636 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 260 € a zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku podľa počtu žiakov (210 žiakov ŠKD) v zmysle dodatku č. 3 VZN č. 8/2016 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.
Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 5,76 pedagogických zamestnancov v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie platov od 1.9.2017, v r. 2018 nie je rozpočtovaná ďalšia valorizácia platov.

Školsky klub - ZŠ ul. kpt. Nálepku
Plánované výdavky ŠKD v r. 2018 predstavujú 91 060 €, z toho na osobné náklady 80 650 €, na
prevádzku (bez bežného transferu) 9 910 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 500 € a zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku podľa počtu žiakov (212 žiakov ŠKD) v zmysle dodatku č. 3 VZN č. 8/2016 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.
Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 5,76 pedagogických zamestnancov v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie platov od 1.9.2017, v r. 2018 nie je rozpočtovaná ďalšia valorizácia platov.

Školský klub - ZŠ Odborárska ul.
Plánované výdavky ŠKD v r. 2018 predstavujú 53 635 €, z toho na osobné náklady 45 680 €, na
prevádzku (bez bežného transferu) 7 755 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 200 € a zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku podľa počtu žiakov (127 žiakov ŠKD) v zmysle dodatku č. 3 VZN č. 8/2016 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.
Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 3,38 pedagogických zamestnancov v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie platov od 1.9.2017, v r. 2018 nie je rozpočtovaná ďalšia valorizácia platov.

Plánované výdavky CVČ v r. 2018 predstavujú 9 440 € a zodpovedajú výške dotácie z PVD v zmysle dodatku č. 3 VZN č.
8/2016 podľa počtu žiakov (95 žiakov, z toho 85 žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom) a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ. Spolufinancovanie činnosti CVČ obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov sa očakáva vo výške 715 eur.

Plánované výdavky ZUŠ v r. 2018 predstavujú 462 074 €, z toho na osobné náklady 401 970 €, na prevádzku (bez bežného transferu) 59 554 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 550 €.
Výdavky zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (263 žiakov v individuálnom štúdiu a 342 v skupinovom štúdiu), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ZUŠ a príjmov z nájmu.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 27,87 zamestnancov ZUŠ (z toho 21,87 pedagogických) v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie platov nepedagogických zamestnancov od 1.1.2018 o 8% a od 1.9.2018 o 2%, u pedagogických zamestnancov je zohľadnená valorizácia platov o 6% účinná od 1.9.2017, v r. 2018 nie je rozpočtovaná ďalšia valorizácia platov pedagógov.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu a bežné výdavky na nevyhnutné ostatné tovary a služby. Na kapitálové výdavky - obstaranie koncertného krídla je rozpočtovaná sumy 18 350 €.

Plánované výdavky CVČ v r. 2018 predstavujú 125 260 €, z toho na osobné náklady 71 740 €, na
prevádzku (bez bežného transferu) 53 420 €, na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 100 €. Výdavky zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (544 žiakov, z toho 380 s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ, z dotácie na ZVČ - vzdelávacie poukazy a z dotácie obcí na spolufinancovanie ZVČ detí podľa trvalého bydliska žiakov (predpoklad 9 100 €).

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 4,5 zamestnancov CVČ v zmysle príslušných predpisov a zohľadňujú valorizáciu platov nepedagogických zamestnancov od 1.1.2018 o 8% a od 1.9.2018 o 2%, u pedagogických zamestnancov je zohľadnená valorizácia platov o 6% účinná od 1.9.2017, v r. 2018 nie je rozpočtovaná ďalšia valorizácia platov pedagógov.

V rozpočte osobných nákladov sú zahrnuté aj odvody z dohôd externých vedúcich záujmových útvarov. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu v pomernej časti (náklady na energie v budove s. č. 590 uhrádzajú ZUŠ, CVČ, nájomcovia), výdavky na odmeny z dohôd o vykonaní práce a nevyhnutné bežné výdavky na ostatné tovary a služby.

Školský klub - ZŠ sv. Jozefa
Dotácia na žiaka cirkevného ŠKD zodpovedá 95% priemernej dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠKD je určená podľa počtu žiakov ŠKD k 15.9.2017 (141 žiakov) vo výške 47 552 €.

CVC - ZŠ sv. Jozefa
Dotácia na žiaka cirkevného CVČ ako súčasti ZŠ zodpovedá 95% dotácie na žiaka CVČ ako súčasti ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre CVČ je určená podľa počtu žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom k 15.9.2017 (96 žiakov) vo výške 6 840 €.

Školská jedáleň - ZŠ sv. Jozefa
Dotácia na potenciálneho stravníka cirkevnej ŠJ zodpovedá 95% priemernej dotácie na potenciálneho stravníka ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠJ je určená podľa počtu potenciálnych stravníkov k 15.9.2017 (350 žiakov) vo výške 42 671 €.

Projekt IROP - rekonštrukcia odborných učební, ZŠ Odborárska ul.
V rámci podprogramu 9.9.1 grantová podpora vzdelávania sú rozpočtované bežné výdavky na realizáciu projektu IROP "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební chémie a fyziky" v celkovej výške 19 501 €, z toho 18 526 € z nenávratného príspevku a 975 € v rámci spolufinancovania.

Projekt IROP - rekonštrukcia odborných učební, ZŠ ul. kpt. Nálepku
V rámci podprogramu 9.9.2 grantová podpora vzdelávania sú rozpočtované bežné výdavky na realizáciu projektu IROP "Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne" v celkovej výške 21 160 €, z toho 20 102 € z nenávratného príspevku a 1 058 € v rámci spolufinancovania.

Projekt IROP - rekonštrukcia odborných učební, ZŠ Tematínska ul.
V podprograme 9.9.3 grantová podpora vzdelávania sú rozpočtované bežné výdavky na realizáciu projektu IROP "Zlepšenie technického vybavenia jazykových učební a odborných učební" v celkovej výške 177 305 €, z toho 168 440 € z nenávratného príspevku a 8 865 € v rámci spolufinancovania.

Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN
Dotácia ÚPSVaR pre 6 detí v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 866 €, z toho 800 € na stravu a 66 € na školské potreby.

Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN
Dotácia ÚPSVaR pre 25 žiakov v hmotnej núdzi v bežných ZŠ sa predpokladá vo výške 4 930 €, z toho 4 030 € na stravu a 900 € na školské potreby.

Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom
Dotácia ÚPSVaR pre 5 detí v hmotnej núdzi v špeciálnej základnej škole sa predpokladá vo výške 740 €, z toho 640 € na stravu a 100 € na školské potreby.

Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska ul.
V podprograme 9.11.3 rekonštrukcia a údržba v ZŠ Tematínska ul. sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu asfaltového tenisového ihriska na ihrisko s umelým povrchom v celkovej výške 20 000 €.

Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova ul.
V podprograme 9.11.4 rekonštrukcia a údržba bývalej budovy ZŠ Štúrova sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu telocvične v rámci projektu MŠVVaŠ SR "Školské telocvične 2017" v celkovej výške 110 643 €, z toho 99 950 € z nenávratného príspevku a 10 693 v rámci spolufinancovania, z toho:

a) rekonštrukcia cvičebného priestoru 29 650 €
b) rekonštrukcia strechy 51 493 €
c) rekonštrukcia sociálneho zariadenia 29 500 €

Materská škola vr. elokovaných pracovísk
V podprograme 9.11.5 rekonštrukcia a údržba materskej školy sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu chodníkov v celkovej výške 25 200 €, z toho 20 000 € na chodníky na pracovisku Poľovnícka ul. a 5 200 € na EP J. Kollára 25.

TOP