×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom podľa § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (ďalej zákon o obecnom zriadení) schvaľuje

Štatút Mesta Nové Mesto nad Váhom

(ďalej len štatút), ktorý upravuje podrobnejšie postavenie, právomoc a pôsobnosť Mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len mesta), jeho orgánov, organizačnú štruktúru, vzájomnú deľbu práce medzi orgánmi, rozpočet, majetkové postavenie a hospodárenie mesta so svojím majetkom, povinnosti a oprávnenia poslancov, práva a povinnosti občanov mesta, vzťah samosprávy k orgánom štátnej správy, k mestským podnikom, organizáciám a právnym subjektom, používanie symbolov mesta a udeľovanie verejných uznaní a iných pôct.
Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
Mesto Nové Mesto nad Váhom tvorí súčasť priestorovej a sídelnej štruktúry stredného Považia s významným historickým i súčasným kultúrno-spoločenským poslaním. Prírodné predpoklady jeho územia sú základom pre jeho rozvoj.
Rozvoj Nového Mesta nad Váhom sa riadi a usmerňuje na základe územného plánu mesta s hlavným cieľom vytvoriť centrum regionálneho významu.

TOP
X