Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom podľa § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (ďalej zákon o obecnom zriadení) schvaľuje

Štatút Mesta Nové Mesto nad Váhom

(ďalej len štatút), ktorý upravuje podrobnejšie postavenie, právomoc a pôsobnosť Mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len mesta), jeho orgánov, organizačnú štruktúru, vzájomnú deľbu práce medzi orgánmi, rozpočet, majetkové postavenie a hospodárenie mesta so svojím majetkom, povinnosti a oprávnenia poslancov, práva a povinnosti občanov mesta, vzťah samosprávy k orgánom štátnej správy, k mestským podnikom, organizáciám a právnym subjektom, používanie symbolov mesta a udeľovanie verejných uznaní a iných pôct.
Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
Mesto Nové Mesto nad Váhom tvorí súčasť priestorovej a sídelnej štruktúry stredného Považia s významným historickým i súčasným kultúrno-spoločenským poslaním. Prírodné predpoklady jeho územia sú základom pre jeho rozvoj.
Rozvoj Nového Mesta nad Váhom sa riadi a usmerňuje na základe územného plánu mesta s hlavným cieľom vytvoriť centrum regionálneho významu.

TOP