Voľby do orgánov samosprávneho kraja 2017

Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa volí celkom 47 poslancov. Sídlom volebnej komisie samosprávneho kraja je Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je
• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
• výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písaťa oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 3
Sídlom obvodnej volebnej komisie je: Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Do volebného obvodu patria obce:
Bánovce nad Bebravou
Borčany
Brezolupy
Cimenná
Čierna Lehota
Dežerice
Dolné Naštice
Dubnička
Dvorec
Haláčovce
Horné Naštice
Chudá Lehota
Krásna Ves
Kšinná
Libichava
Ľutov
Malá Hradná
Malé Hoste
Miezgovce
Nedašovce
Omastiná
Otrhánky
Pečeňany
Podlužany
Pochabany
Pravotice
Prusy
Ruskovce
Rybany
Slatina nad Bebravou
Slatinka nad Bebravou
Šípkov
Šišov
Timoradza
Trebichava
Uhrovec
Uhrovské Podhradie
Veľké Držkovce
Veľké Hoste
Veľké Chlievany
Vysočany
Zlatníky
Žitná – Radiša

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 5
Sídlom obvodnej volebnej komisie je : Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom

Do volebného obvodu patria obce:
Bohunice
Bolešov
Borčice
Červený Kameň
Dolná Poruba
Dubnica nad Váhom
Dulov
Horná Poruba
Ilava
Kameničany
Košeca
Košecké Podhradie
Krivoklát
Ladce
Mikušovce
Nová Dubnica
Pruské
Sedmerovec
Slavnica
Tuchyňa
Vršatecké Podhradie
Zliecho

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 2
Sídlom obvodnej volebnej komisie je: Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava

Do volebného obvodu patria obce:
Brestovec
Brezová pod Bradlom
Bukovec
Hrašné
Chvojnica
Jablonka
Kostolné
Košariská
Krajné
Myjava
Podkylava
Polianka
Poriadie
Priepasné
Rudník
Stará Myjava
Vrbovce

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 5
Sídlom obvodnej volebnej komisie je : Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Do volebného obvodu patria obce:
Beckov
Bošáca
Brunovce
Bzince pod Javorinou
Čachtice
Častkovce
Dolné Srnie
Haluzice
Horná Streda
Hôrka nad Váhom
Hrádok
Hrachovište
Kálnica
Kočovce
Lubina
Lúka
Modrová
Modrovka
Moravské Lieskové
Nová Bošáca
Nová Lehota
Nová Ves nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
Očkov
Pobedim
Podolie
Potvorice
Považany
Stará Lehota
Stará Turá
Trenčianske Bohuslavice
Vaďovce
Višňové
Zemianske Podhradie

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 4
Sídlom obvodnej volebnej komisie je: Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske

Do volebného obvodu patria obce:
Bošany
Brodzany
Horná Ves
Hradište
Chynorany
Ješkova Ves
Klátova Nová Ves
Kolačno
Krásno
Livina
Livinské Opatovce
Malé Kršteňany
Malé Uherce
Nadlice
Nedanovce
Ostratice
Partizánske
Pažiť
Radobica
Skačany
Turčianky
Veľký Klíž
Veľké Kršteňany
Veľké Uherce
Žabokreky nad Nitrou

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 5
Sídlom obvodnej volebnej komisie je : Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica

Do volebného obvodu patria obce:
Bodiná
Brvnište
Čelkova Lehota
Dolná Maríková
Dolný Lieskov
Domaniža
ĎurďovéHatné
Horná Maríková
Horný Lieskov
Jasenica
Klieština
Kostolec
Malé Lednice
Papradno
Plevník – Drienové
Počarová
Podskalie
Považská Bystrica
Prečín
Pružina
Sádočné
Slopná
Stupné
Sverepec
Udiča
Vrchteplá
Záskalie

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 11
Sídlom obvodnej volebnej komisie je : Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza

Do volebného obvodu patria obce:
Bojnice
Bystričany
Cígeľ
Čavoj
Čereňany
Diviacka Nová Ves
Diviaky nad Nitricou
Dlžín
Dolné Vestenice
Handlová
Horné Vestenice
Chrenovec – Brusno
Chvojnica
Jalovec
Kamenec pod Vtáčnikom
Kanianka
Kľačno
Kocurany
Kostolná Ves
Koš
Lazany
Lehota pod Vtáčnikom
Liešťany
Lipník
Malá Čausa
Malinová
Nedožery – Brezany
Nevidzany
Nitrianske Pravno
Nitrianske Rudno
Nitrianske Sučany
NitricaNováky
Opatovce nad Nitrou
Oslany
Podhradie
Poluvsie
Poruba
Pravenec
Prievidza
Ráztočno
Rudnianska Lehota
Sebedražie
Seč
Šútovce
Temeš
Tužina
Valaská Belá
Veľká Čausa
Zemianske Kostoľany

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 3
Sídlom obvodnej volebnej komisie je: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.1. mája 1264, 020 01 Púchov

Do volebného obvodu patria obce:
Beluša
Dohňany
Dolná Breznica
Dolné Kočkovce
Horná Breznica
Horovce
Kvašov
Lazy pod Makytou
Lednica
Lednické Rovne
Lúky
Lysá pod Makytou
Mestečko
Mojtín
Nimnica
Púchov
Streženice
Visolaje
Vydrná
Záriečie
Zubák

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť: 9
Sídlom obvodnej volebnej komisie je: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín

Do volebného obvodu patria obce:
Adamovské Kochanovce
Bobot
Dolná Súča
Drietoma
Dubodiel
Horná Súča
Horňany
Horné Srnie
Hrabovka
Chocholná – Velčice
Ivanovce
Kostolná – Záriečie
Krivosúd – Bodovka
Melčice – Lieskové
Mníchova Lehota
Motešice
Nemšová
Neporadza
Omšenie
Opatovce
Petrova Lehota
Selec
Skalka nad Váhom
Soblahov
Svinná
Štvrtok
Trenčianska Teplá
Trenčianska Turná
Trenčianske Jastrabie
Trenčianske Mitice
Trenčianske Stankovce
Trenčianske Teplice
Trenčín
Veľká Hradná
Veľké Bierovce
Zamarovce

TOP